menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Viimeisimmät raportit & presentaatiot

Cargotecin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Cargotec käyttää ja julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.

Cargotecin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat:

    • Vertailukelpoinen liikevoitto (MEUR ja % liikevaihdosta) = Liikevoitto ilman vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavia eriä
    • Korollinen nettovelka (MEUR) = Lainat ja muut korolliset velat - lainasaamiset ja muut korolliset varat +/- joukkovelkakirjalainan valuuttasuojaus
    • Korollinen nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kk = Korollinen nettovelka / EBITDA (voitto ennen veroja, rahoituseriä ja poistoja), rullaava 12 kk
    • Operatiivinen sitoutunut pääoma = Nettokäyttöpääoma + liikearvo + muut aineettomat hyödykkeet + aineelliset hyödykkeet + osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksessä + osakesijoitukset

Vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavat erät

Vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavia eriä ovat uudelleenjärjestelykulujen lisäksi pääsääntöisesti liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutukset, myyntivoitot/-tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja myyntiin liittyvät voitot ja tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja integraatioon liittyvät kulut sisältäen suunnitellun sulautumisen Konecranes Oyj:n kanssa, omaisuuden arvonalentumiset ja niiden palautukset, vakuutuskorvaukset ja oikeudenkäyntikulut.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto (ROE) (%), viimeiset 12 kk = 100 x Tilikauden tulos, viimeiset 12 kk / Oma pääoma (keskimäärin viimeisen 12 kk aikana)
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (%), viimeiset 12 kk = 100 x Tulos ennen veroja + rahoituskulut, viimeisen 12 kk aikana / Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin viimeisen 12 kk aikana)
 
Omavaraisuusaste (%) = 100 x Oma pääoma /(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
 
Nettovelkaantumisaste (%) = 100 x Korolliset velat (Pitkäaikaiset korolliset velat + pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset + lyhytaikaiset muut korolliset velat) -korolliset saatavat (pitkä-ja lyhytaikaiset lainasaamiset ja muut korolliset saamiset) -rahavarat +/-joukkovelkakirjalainan valuuttasuojaus / Oma pääoma
  
Osakekohtainen tulos (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana
 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, laimennusvaikutus huomioituna
 
Oma pääoma / osake (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
 
Osinko / osake (EUR) = Kaudelta jaettava osinko / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
 
Osinko / tulos (%) = 100 x (Kaudelta jaettava osinko / osake) / Osakekohtainen tulos
 
Efektiivinen osinkotuotto (%) = 100 x (Osinko / osake) / B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi
 
Hinta / Tulos (P/E) = B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi / Osakekohtainen tulos
 
Keskikurssi (EUR) = B-sarjan osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto kauden aikana / Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana
 
Osakkeiden markkina-arvo kauden lopussa = Ulkona olevien B-sarjan osakkeiden määrä kauden lopussa x B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi + Ulkona olevien A-sarjan osakkeiden määrä kauden lopussa x B-sarjan osakkeen kauden päätöspäivän keskikurssi

Osakevaihto = Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana
 
Osakevaihto (%) = 100 x Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana / B-sarjan osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana
Mitä mieltä olet sivustosta?