menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Viimeisimmät raportit & presentaatiot

Cargotecin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Cargotec käyttää ja julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.

Cargotecin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat:

    • Vertailukelpoinen liikevoitto (MEUR ja % liikevaihdosta) = Liikevoitto ilman vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavia eriä
    • Korollinen nettovelka (MEUR) = Lainat ja muut korolliset velat - lainasaamiset ja muut korolliset varat +/- joukkovelkakirjalainan valuuttasuojaus
    • Korollinen nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kk = Korollinen nettovelka / EBITDA (voitto ennen veroja, rahoituseriä ja poistoja), rullaava 12 kk
    • Operatiivinen sitoutunut pääoma = Nettokäyttöpääoma + liikearvo + muut aineettomat hyödykkeet + aineelliset hyödykkeet + osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksessä + osakesijoitukset

Vertailukelpoinen liikevoitto

Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2021 sulautumisesitteessä käytetyn määritelmän mukaiseksi. Uuden määritelmän mukaan tunnusluku ei sisällä vertailukelpoisuuteen merkittävästi vaikuttavien erien lisäksi liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia. Uuden määritelmän mukaiset vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältymättömät vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavat erät ovat uudelleenjärjestelykulujen lisäksi pääsääntöisesti liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutukset, myyntivoitot/-tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja myyntiin liittyvät kulut ja tuotot, omaisuuden arvonalentumiset ja niiden palautukset, vakuutuskorvaukset ja oikeudenkäyntikulut.

Uudelleenjärjestelykulut sisältävät uudelleenjärjestelyvaraukset, omaisuuden arvonalentumiset ja myynnit, tyhjien toimitilojen kustannukset sekä muut toiminnan sopeuttamiseen liittyvät kustannukset, kun kyseessä on merkittävä Cargotecin tai sen liiketoiminta-alueen uudelleenjärjestelyohjelma.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto (ROE) (%), viimeiset 12 kk = 100 x Tilikauden tulos, viimeiset 12 kk / Oma pääoma (keskimäärin viimeisen 12 kk aikana)
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (%), viimeiset 12 kk = 100 x Tulos ennen veroja + rahoituskulut, viimeisen 12 kk aikana / Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin viimeisen 12 kk aikana)
 
Omavaraisuusaste (%) = 100 x Oma pääoma / Taseen loppusumma - saadut ennakot
 
Nettovelkaantumisaste (%) = 100 x Korolliset velat (Pitkäaikaiset korolliset velat + pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset + lyhytaikaiset muut korolliset velat) -korolliset saatavat (pitkä-ja lyhytaikaiset lainasaamiset ja muut korolliset saamiset) -rahavarat +/-joukkovelkakirjalainan valuuttasuojaus / Oma pääoma
  
Osakekohtainen tulos (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana
 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, laimennusvaikutus huomioituna
 
Oma pääoma / osake (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
 
Osinko / osake (EUR) = Kaudelta jaettava osinko / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
 
Osinko / tulos (%) = 100 x (Kaudelta jaettava osinko / osake) / Osakekohtainen tulos
 
Efektiivinen osinkotuotto (%) = 100 x (Osinko / osake) / B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi
 
Hinta / voitto (P/E) = B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi / Osakekohtainen tulos
 
Keskikurssi (EUR) = B-sarjan osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto kauden aikana / Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana
 
Osakkeiden markkina-arvo kauden lopussa = Ulkona olevien B-sarjan osakkeiden määrä kauden lopussa x B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi 
+ Ulkona olevien A-sarjan osakkeiden määrä kauden lopussa x B-sarjan osakkeen kauden päätöspäivän keskikurssi

Osakevaihto = Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana
 
Osakevaihto (%) = Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana / B-sarjan osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana
Mitä mieltä olet sivustosta?