menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Raportit ja esitykset

IFRS-tunnusluvut

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, laimennusvaikutus huomioituna

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

ESMAn vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevien ohjeiden (ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures) mukaan vaihtoehtoisena tunnuslukuna (APM) pidetään taloudellista tunnuslukua, joka kuvaa mennyttä tai tulevaa tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ja joka on muu kuin sovellettavassa tilinpäätösnormistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Cargotec käyttää ja julkaisee IFRS-tunnuslukujen lisäksi seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja:

Liikevoitto (MEUR ja % liikevaihdosta) = Liikevaihto - myytyjä suoritteita vastaavat kulut - myynnin ja markkinoinnin kulut - tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut - hallinnon kulut - uudelleenjärjestelykulut + liiketoiminnan muut tuotot - liiketoiminnan muut kulut + osuus osakkuus- ja  yhteisyritysten tuloksesta

Vertailukelpoinen liikevoitto (MEUR ja % liikevaihdosta) = Liikevoitto ilman vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavia eriä

Vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavat erät (MEUR) = Vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavia eriä ovat uudelleenjärjestelykulujen lisäksi pääsääntöisesti myyntivoitot/-tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja myyntiin liittyvät voitot ja tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja integraatioon liittyvät kulut sisältäen vuosina 2020-2022 kulut koskien sulautumissuunnitelmaa Konecranes Oyj:n kanssa, omaisuuden arvonalentumiset ja niiden palautukset, vakuutuskorvaukset ja oikeudenkäyntikulut

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja = Kauden tulos + poistot ja arvonalentumiset + rahoitustuotot ja -kulut + verot + muut oikaisuerät + nettokäyttöpääoman muutos

Korollinen nettovelka / EBITDA, viimeiset 12 kk = Korollinen nettovelka / EBITDA, viimeiset 12 kk

Korollinen nettovelka (MEUR) = Korolliset velat (pitkäaikaiset korolliset velat + pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset + lyhytaikaiset muut korolliset velat) - korolliset saatavat (pitkä- ja lyhytaikaiset lainasaamiset ja muut korolliset saamiset) - rahavarat +/- joukkovelkakirjalainan valuuttasuojaus

EBITDA (MEUR), viimeiset 12 kk = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, viimeiset 12 kk

Nettokäyttöpääoma (MEUR) = Vaihto-omaisuus + operatiiviset johdannaisvarat + myyntisaamiset + sopimuksiin perustuvat omaisuuserät + muut operatiiviset korottomat saamiset - varaukset - sopimuksiin perustuvat velat - operatiiviset johdannaisvelat - ostovelat - eläkevelvoitteet - muut  operatiiviset korottomat velat

Operatiivinen sitoutunut pääoma (MEUR) = Liikearvo + aineettomat hyödykkeet + aineelliset hyödykkeet + osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä + osakesijoitukset + käyttöpääomasaamiset - käyttöpääomavelat 

Investoinnit = Lisäykset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sisältäen omistetut käyttöomaisuuserät ja käyttöoikeusomaisuuserät, pois lukien yrityshankintojen hankintahetken omaisuuserät

Oman pääoman tuotto (ROE) (%), viimeiset 12 kk = 100 x (Kauden tulos, viimeiset 12 kk / Oma pääoma (keskimäärin viimeiset 12 kk aikana))

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (%), viimeiset 12 kk = 100 x (Tulos ennen veroja + rahoituskulut, viimeiset 12 kk / (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin viimeisen 12 kk aikana))

Korottomat velat = Taseen loppusumma - oma pääoma - pitkäaikaiset korolliset velat - pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset - lyhytaikaiset muut korolliset velat

Omavaraisuusaste (%) = 100 x (Oma pääoma / (Taseen loppusumma - sopimuksiin perustuvat velat))

Nettovelkaantumisaste (%) = 100 x (Korollinen nettovelka / Oma pääoma)

Osakekohtaiset tunnusluvut

Oma pääoma / osake (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

Osinko / osake (EUR) = Kaudelta jaettava osinko / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

Osinko / tulos (%) = 100 x ((Kaudelta jaettava osinko / osake) / Osakekohtainen tulos)

Efektiivinen osinkotuotto (%) = 100 x ((Osinko / osake) / B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi)

Hinta / voitto (P/E) = B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi / Osakekohtainen tulos

Keskikurssi (EUR) = B-sarjan osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto kauden aikana / Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana

Osakkeiden markkina-arvo kauden lopussa = Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi + Ulkona olevien A-sarjan osakkeiden määrä kauden lopussa x B-sarjan osakkeen kauden päätöspäivän keskikurssi

Osakevaihto = Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana

Osakevaihto (%) = 100 x B-sarjan osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana

Mitä mieltä olet sivustosta?