menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinnointi

Yhtiökokous

Hallinnointi

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin  pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2020 kaikkia suosituksia (www.cgfinland.fi).

  1. Päätöksentekojärjestys

Cargotecilla palkitsemista hallinnoidaan selkeästi määriteltyjen prosessien kautta, ja siihen osallistuu varsinainen yhtiökokous, hallitus ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tekemän ehdotuksen perusteella. Palkkioita määritettäessä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ottaa huomioon hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet yhtiötä kohtaan. Lisäksi valiokunta vertaa hallituksen palkkioita muihin samankokoisiin yrityksiin, jotka toimivat vertailukelpoisessa liiketoimintaympäristössä.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen (jos sellainen nimetään) palkitsemisessa noudatetaan Cargotecin palkitsemispolitiikkaa. Cargotecin palkitsemispolitiikan hyväksyy hallitus sekä yhtiökokous. Hallitus päättää myös muun johtoryhmän palkoista, lyhyen aikavälin kannustinohjelmista ja eduista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. Lisäksi hallitus päättää pitkän aikavälin kannustinohjelmien sisällöstä, kohderyhmästä ja allokaatioista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen perusteella.

Palkitsemispolitiikka

Cargotecin palkitsemispolitiikassa esitetään yhtiön toimielinten, eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen puitteet. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan myös toimitusjohtajan sijaiseen, mikäli sellainen nimitetään.

Suomessa täytäntöön pantavan, muutetun eurooppalaisen osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin mukaisesti, palkitsemispolitiikka on hyväksytty Cargotecin varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2024. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava, mutta kaiken palkitsemisen tulee olla linjassa tämän osakkeenomistajille esitetyn palkitsemispolitiikan kanssa. Palkitsemispolitiikan on tarkoitus olla voimassa neljä vuotta vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallituksen palkkiot

 Varsinainen yhtiökokous 30.5.2024 päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi seuraavat:

  • hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 95 000 euroa,
  • hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa,
  • tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa,
  • tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenille kullekin 10 000 euroa,
  • hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtajille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti enintään 15 000 euroa, ja
  • hallituksen muiden valiokuntien jäsenille kullekin 5 000 euroa.

Noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Yhtiö vastaa palkkiona maksettavista osakkeista suoritettavasta varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 3 000 euroa/kokous jäsenen asuinmaan kanssa eri mantereella pidetystä kokouksesta sekä 1 500 euroa/kokous hallituksen ja valiokuntien sovittuun kokousaikatauluun lukeutumattomasta ylimääräisestä kokouksesta. Hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvataan yhtiön käytännön mukaisesti.

Toimielinten palkitsemisraportti 2023

Palkitsemisraportissa kerrotaan, kuinka Cargotec on toteuttanut palkitsemispolitiikkaansa vuonna 2023. Raportti sisältää tiedot Cargotecin hallituksen ja toimitusjohtajien palkitsemisesta ajalta 1.1.-31.12.2023. Raportin ovat käsitelleet hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ja hallitus. Raportti esitetään Cargotecin vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Johtoryhmän palkitseminen 2022

Cargotecin johtoryhmän palkitseminen, poislukien toimitusjohtaja, vuonna 2022 on kuvattu kokonaistasolla oheisessa raportissa.

 

 

Mitä mieltä olet sivustosta?