menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinnointi

Yhtiökokous 2020

Hallinnointi

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä. Cargotec noudatti vuonna 2019 Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2015 kaikkia suosituksia ja 1.1.2020 alkaen hallinnointikoodia 2020 (www.cgfinland.fi).

Päätöksentekojärjestys

Cargotecilla palkitsemista hallinnoidaan selkeästi määriteltyjen prosessien kautta, ja siihen osallistuu varsinainen yhtiökokous, hallitus ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tekemän ehdotuksen perusteella. Palkkioita määritettäessä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ottaa huomioon hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet yhtiötä kohtaan. Lisäksi valiokunta vertaa hallituksen palkkioita muihin samankokoisiin yrityksiin, jotka toimivat vertailukelpoisessa liiketoimintaympäristössä.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen (jos sellainen nimetään) palkitsemisessa noudatetaan Cargotecin palkitsemispolitiikkaa. Cargotecin palkitsemispolitiikan hyväksyy hallitus sekä yhtiökokous. Hallitus päättää myös muun johtoryhmän palkoista, lyhyen aikavälin kannustinohjelmista ja eduista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. Lisäksi hallitus päättää pitkän aikavälin kannustinohjelmien sisällöstä, kohderyhmästä ja allokaatioista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen perusteella.

Hallituksen palkkiot

 
Varsinainen yhtiökokous 27.5.2020 päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi seuraavat:
• puheenjohtaja: 85 000 euroa
• varapuheenjohtaja: 60 000 euroa
• tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja: 60 000 euroa
• muut hallituksen jäsenet: 45 000 euroa

Hallituksen ja valiokuntien kokouksista maksetaan lisäksi 1 000 euron kokouspalkkio.

Sulautumisen johdosta toimitusjohtajalle annettava palkkio

Cargotec on perustanut sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toimitusjohtajalle varmistaakseen yhtiön liiketoiminnan suorituskyvyn, sulautumisen onnistuneen täytäntöönpanon ja arvonluonnin osakkeenomistajille vuonna 2021. Sitouttamisjärjestelmän arvo on 1 500 000  euroa, ja järjestelmän mukainen palkkio maksetaan kertamaksuna toimitusjohtajan uuden eläkesopimuksen mukaiseen lisäeläkejärjestelmään sulautumisen toteutumisen jälkeen. Palkkion saaminen edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä: sulautuminen toteutuu, toimitusjohtaja jatkaa yhtiön palveluksessa, hän ei ole irtisanoutunut ja hän on hoitanut tehtävänsä sopimuksensa mukaisesti.

 

Mitä mieltä olet sivustosta?