menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinnointi

Yhtiökokous

Hallinnointi

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin  pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2020 kaikkia suosituksia (www.cgfinland.fi).

Päätöksentekojärjestys

Cargotecilla palkitsemista hallinnoidaan selkeästi määriteltyjen prosessien kautta, ja siihen osallistuu varsinainen yhtiökokous, hallitus ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tekemän ehdotuksen perusteella. Palkkioita määritettäessä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ottaa huomioon hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet yhtiötä kohtaan. Lisäksi valiokunta vertaa hallituksen palkkioita muihin samankokoisiin yrityksiin, jotka toimivat vertailukelpoisessa liiketoimintaympäristössä.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen (jos sellainen nimetään) palkitsemisessa noudatetaan Cargotecin palkitsemispolitiikkaa. Cargotecin palkitsemispolitiikan hyväksyy hallitus sekä yhtiökokous. Hallitus päättää myös muun johtoryhmän palkoista, lyhyen aikavälin kannustinohjelmista ja eduista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. Lisäksi hallitus päättää pitkän aikavälin kannustinohjelmien sisällöstä, kohderyhmästä ja allokaatioista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen perusteella.

Palkitsemispolitiikka

Cargotecin palkitsemispolitiikassa esitetään yhtiön toimielinten, eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen puitteet. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan myös toimitusjohtajan sijaiseen, mikäli sellainen nimitetään.

Suomessa täytäntöön pantavan, muutetun eurooppalaisen osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin mukaisesti, palkitsemispolitiikka on hyväksytty Cargotecin varsinaisessa yhtiökokouksessa 27. toukokuuta 2020. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava, mutta kaiken palkitsemisen tulee olla linjassa tämän osakkeenomistajille esitetyn palkitsemispolitiikan kanssa. Palkitsemispolitiikan on tarkoitus olla voimassa neljä vuotta vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallituksen palkkiot

 Varsinainen yhtiökokous 23.3.2023 päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi seuraavat:
• puheenjohtaja: 95 000 euroa
• varapuheenjohtaja: 70 000 euroa
• tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja: 70 000 euroa
• muut hallituksen jäsenet: 55 000 euroa

Hallituksen ja valiokuntien kokouksista maksetaan lisäksi 1 000 euron kokouspalkkio.

Toimielinten palkitsemisraportti 2023

Palkitsemisraportissa kerrotaan, kuinka Cargotec on toteuttanut palkitsemispolitiikkaansa vuonna 2023. Raportti sisältää tiedot Cargotecin hallituksen ja toimitusjohtajien palkitsemisesta ajalta 1.1.-31.12.2023. Raportin ovat käsitelleet hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ja hallitus. Raportti esitetään Cargotecin vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Johtoryhmän palkitseminen 2022

Cargotecin johtoryhmän palkitseminen, poislukien toimitusjohtaja, vuonna 2022 on kuvattu kokonaistasolla oheisessa raportissa.

 

 

Mitä mieltä olet sivustosta?