menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinnointi

Yhtiökokous

Hallinnointi

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin  pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2020 kaikkia suosituksia (www.cgfinland.fi).

Cargotecin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, että riskien hallinta on riittävää ja asianmukaista ja että taloudellinen ja muu tuotettu informaatio on luotettavaa. Cargotecin sisäinen valvonta pohjautuu yhtiön eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct) ja sisäisten kontrollien viitekehykseen, joita taloudellisen raportointiprosessin osalta tukevat ohjesäännöt, muut ohjeistukset sekä sisäinen taloudellinen raportointiprosessi ja viestintä. Hallituksen hyväksymässä Cargotecin sisäistä valvontaa koskevassa ohjesäännössä (Internal control policy) määritellään valvonnan periaatteet, menetelmät ja vastuut. SpeakUp-kanavan kautta voi nimettömästi ilmoittaa epäilemästään väärinkäytöksestä tai toiminnasta, joka on ristiriidassa yhtiön arvojen tai ohjeiden kanssa.

Kuten kaiken muunkin toiminnan osalta, myös taloudellisessa raportoinnissa sisäisen valvonnan vastuu on jaettu Cargotecissa kolmelle tasolle. Ensisijaisesti sisäisestä valvonnasta on vastuussa linjajohto. Sitä tukevat konsernin tukitoiminnot, jotka laativat koko konsernia koskevat ohjeistukset ja valvovat riskien hallintaa. Kolmannen tason sisäisestä valvonnasta muodostavat sisäinen ja ulkoinen tarkastus, joiden tehtävänä on varmistaa, että kaksi ensimmäistä tasoa toimivat tehokkaasti.

Cargotecin sisäinen tarkastus on riippumaton ja objektiivinen toiminto, joka tuottaa arviointi-, varmistus ja konsultointipalveluita ja jonka tavoitteena on tuottaa lisäarvoa Cargotecille ja sen liiketoiminnoille. Sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan johtamis- ja hallinto- sekä riskienhallinta- ja valvontaprosessien tuloksellisuuden arviointiin ja parantamiseen. Riippumattomuuden varmistamiseksi sisäisen tarkastuksen johtaja raportoi toiminnastaan hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle sekä hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle. Sisäinen tarkastus laatii joustavan riskeihin perustuvan tarkastussuunnitelman, jonka tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta hyväksyy.

 

 

Verostrategia ja verotukseen liittyvät arvot

Parhaan mahdollisen omistaja- ja asiakasarvon luominen on Cargotecin toiminnan perusta. Seuraamme tarkasti kasvua, kannattavuutta ja kassavirtaa ja varmistamme samalla vahvan asemamme teknologian edelläkävijänä ja markkinajohtajana.

Cargotecin verostrategia pohjautuu yhtiön liiketoimintastrategiaan, ja sen tavoitteena on tukea yhtiön liiketoimintaa kestävän verojen hallinnan avulla. Tämä tarkoittaa yksinkertaisten, joustavien ja kustannus- ja verotehokkaiden ratkaisujen tunnistamista ja toteuttamista Cargotecin liiketoiminnassa. Verostrategian tavoitteena on lisätä yhtiön omistaja-arvoa ja varmistaa, että yhtiö maksaa veronsa asianmukaisesti ja ajallaan kussakin toimintamaassa.

Cargotecin vero-osasto toimii aktiivisesti tunnistaakseen ja hallitakseen verotukseen liittyviä liiketoiminta-, teknisiä ja maineriskejä riittävän ajoissa ja luodakseen näin liiketoiminnalle vakaat edellytykset. Cargotecin liiketoiminta-alueet osallistuvat veroasioiden käsittelyyn jo suunnitteluvaiheessa. Näin varmistetaan, että ne noudattavat verotukseen liittyviä ohjeita ja säännöksiä asianmukaisesti. Cargotecin vero-osasto tiedottaa toiminnastaan avoimesti parantaakseen veroasioihin liittyvää sitoutumista ja ymmärrystä.

Verotukseen liittyvät arvot

Vastuullisuus
Cargotecin vero-osasto on määritellyt omat prosessinsa ja vastuunjakonsa ja sopinut veroasioihin liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista yhdessä liiketoimintojen kanssa. Näin varmistetaan, että kaikki verotukseen liittyvät asiat hoidetaan voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Tuloksellisuus
Cargotecin vero-osasto kehittää yhdessä liiketoiminta-alueiden kanssa ratkaisuja, jotka tukevat liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ja omistaja-arvon kokonaisvaltaista huomioimista.

Yhteistyö
Cargotecin vero-osasto noudattaa pörssiyhtiöitä koskevia voimassa olevia määräyksiä ja tukee yhtiön liiketoimintojen tarpeita Cargotecin hallinnointiperiaatteiden mukaisesti.

Rehellisyys
Cargotecin verojen hallinta perustuu avoimeen viestintään ja yhtiön oikeuksien ja velvollisuuksien tunnistamiseen. Cargotecin vero-osasto pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin noudattamaan voimassa olevia sääntöjä. Veronkierto on kielletty.

Mitä mieltä olet sivustosta?