menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinnointi

Yhtiökokous 2018

Hallinnointi

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakiin, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotec noudattaa vuonna 2015 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla www.cgfinland.fi.

Yhtiökokous

Cargotecin yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Helsingissä ja sen kutsuu koolle hallitus.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta ja heidän palkkioistaan. Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat myös yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja optio-ohjelmasta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla. Kutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ja ohjeet kokoukseen ilmoittautumiseen ja osallistumiseen. Hallitukselle ilmoitetut hallituksen jäsenehdokkaat ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa, jos ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ehdotus on hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tekemä tai ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yhtiökokouskutsun julkistamisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi julkistetaan vastaavalla tavalla.

Yhtiön tavoitteena on, että kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja ovat läsnä yhtiökokouksessa ja että hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei poissaololle ole erityisen painavaa syytä.

Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Päivämäärä, johon mennessä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi ehdotettavat asiat on ilmoitettava Cargotecin hallitukselle, löytyy vuosittain yhtiön verkkosivuilta. Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2018 ja sen esityslistalle ehdotettavat asiat tuli ilmoittaa hallitukselle 8.1.2018 mennessä. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista.

Cargotecilla on kaksi osakesarjaa, joilla on erilainen äänivalta. Yhtiökokouksessa jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi ääni ja kymmenellä B-sarjan osakkeella on yksi ääni kuitenkin niin, että jokaisella osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Osinko

Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. B-sarjan osakkeet oikeuttavat korkeampaan osinkoon kuin A-sarjan osakkeet. Eri osakesarjoille jaettavan osingon välisen eron tulee olla vähintään yksi (1) sentti ja enintään kaksi ja puoli (2,5) senttiä.

Yhtiökokous 2019

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 19.3.2019. Osakkeenomistajan, joka vaatii yhtiökokouksen käsiteltäväksi tiettyä yhtiökokoukselle kuuluvaa asiaa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle 8.1.2019 mennessä osoitteella Cargotec Oyj, Hallitus, PL 61, 00501 Helsinki.

Yhtiökokousarkisto

Cargotecin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Cargotecin hallituksen kokoonpanon tulee tukea yhtiön strategian toteutusta. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaan hallituksen monimuotoisuus ei ole Cargotecissa muuttumaton käsite, vaan muotoutuu liiketoimintastrategian ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Monimuotoisuuden kriteereitä ovat jäsenten kokemus strategisilta toimialoiltamme ja niistä kulttuureista, joiden parissa toimimme, sekä koulutus, ikä ja sukupuoli. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia ja tavoitteena on, että halitukseen kuuluu vähintään kaksi kummankin sukupuolen edustajaa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta huomioi monimuotoisuusperiaatteet etsiessään uusia hallituksen jäseniä ja ehdottaessaan nykyisten jäsenten uudelleenvalintaa.

Tehtävät

Hallitus vahvistaa Cargotecin strategian ja seuraa sen toteuttamista. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä tilinpäätökset, puolivuosi- ja osavuosikatsaukset ja varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Vuosisuunnitelmansa mukaan hallitus pitää teemakokouksia, joissa se käsittelee tarkemmin strategian toteutuksen kannalta keskeisiä tai muita ajankohtaisia asiakokonaisuuksia.

Itsearviointi ja riippumattomuus

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Lisäksi hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain.

Lokakuussa 2017 tehdyn arvioinnin mukaan hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä ja Peter Immosta lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevina eliminä, joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi. 

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tehtävänä on valvoa johdon toimeenpanemaa konsernin taloudellista raportointia ja seurata tilinpäätös- ja välitilinpäätösraportoinnin prosessia. Valiokunta valvoo työjärjestyksensä mukaisesti yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta, operatiivisten ja strategisten riskien ja riskienhallinnan kehitystä, sekä käsittelee sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit. Lisäksi valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle esityksen tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, määrittelee ja seuraa tilintarkastusyhteisön suorittamien neuvontapalvelujen laajuutta tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden varmistamiseksi sekä seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta. Valiokunta myös käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunnan kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja sekä tilintarkastusyhteisön edustajat. Konserniraportoinnin johtaja, rahoitus- ja verotoimintojen johtajat, lakiasiainjohtaja sekä riskienhallintajohtaja raportoivat säännöllisesti valiokunnalle. Valiokunta kokoontuu ilman toimivan johdon läsnäoloa, mikäli käsiteltävät asiat sitä edellyttävät. Valiokunta arvioi vuosittain toimintaansa sisäisenä itsearviointina.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 20.3.2018 valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Salminen ja jäseniksi Ilkka Herlin ja Kaisa Olkkonen. Valiokunnan jäsenet ovat Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee Cargotecin yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajasta ja hänen palvelussuhteensa ehdoista ja valmistelee tarpeen mukaan myös muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasiat ennen hallituksen käsittelyä. Valiokunta valmistelee konsernin palkitsemisperiaatteet ja lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat sekä seuraa niiden toteumia ja toimivuutta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Toimitusjohtaja osallistuu valiokunnan kokouksiin paitsi silloin, kun käsiteltävät asiat koskevat häntä.


Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 20.3.2018 valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Herlin ja jäseniksi Jorma Eloranta, Tapio Hakakari ja Peter Immonen. Valiokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Ilkka Herlin

s. 1959,
filosofian tohtori,
tekniikan tohtori h.c.,
maatalous- ja metsätieteiden tohtori h.c.

Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 2005–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä
Merkittävä osakkeenomistaja (Wipunen varainhallinta oy)
Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen)

Hallituksen puheenjohtaja, Wipunen varainhallinta oy 2005–
Toimitusjohtaja, Security Trading Oy 1987–2000
Hallituksen jäsen, KONE Oyj 1990–2000

Hallituksen puheenjohtaja:
Suomalais-kiinalainen kauppayhdistys ry 2009–2017

Hallituksen jäsen:
Elävä Itämeri säätiö; myös perustajajäsen, puheenjohtaja 2008–2017, jäsen 2017–
WIP Asset Management Oy 2005–, puheenjohtaja 2000–2005
Mariatorp Oy 2015–
Tampereen yliopisto 2018–
Suomen Pörssisäätiö 2005–2011
John Nurmisen säätiö 2005–2008

Muu:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Aleksanteri-instituutti 2017– , varapuheenjohtaja 2011–2017

Tapio Hakakari

s. 1953, oikeustieteen maisteri

Hallituksen jäsen 2005–, varapuheenjohtaja 2009–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Väliaikainen toimitusjohtaja, Cargotec Oyj 10/2012–2/2013
Johtaja ja hallituksen sihteeri, KONE Oyj 1998–2006
Hallintojohtaja, KCI Konecranes Oyj 1994–1998
KONE Oyj:n palveluksessa 1983–1994

Hallituksen puheenjohtaja:
Consti Yhtiöt Oy 2015–
Enfo Oyj 2007–2017
Opteam Yhtiöt Oy 2013–2017, jäsen 2011–2017
Esperi Care Oy 2006–2010

Hallituksen jäsen:
Handelsbanken Suomi 2016–
Hollming Oy 2008–2015
Etteplan Oyj 2004–2014
Martela Oyj 2003–2013
Havator Holding Oy 2007–2010

Teuvo Salminen

s. 1954, kauppatieteiden maisteri, KHT-tutkinto 1983

Hallituksen jäsen 2010–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Advisor, CapMan Oyj 2010–2011
Pöyry Oyj:n palveluksessa 1985–2009:
Varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen 1999–2009
Toimialajohtaja, infrastruktuuri ja ympäristö liiketoimintaryhmä 1998–2000
Toimialajohtaja, rakentamisen palvelut liiketoimintaryhmä 1997–1998
Talousjohtaja 1988–1999
Talouspäällikkö 1985–1988

Hallituksen puheenjohtaja:
Havator Oy 2010–

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Pöyry Oyj 2016– , jäsen 2015–
Glaston Oyj 2014–, jäsen 2010–
CapMan Oyj 2005–2013, jäsen 2001–2005

Hallituksen jäsen:
Evli Pankki Oyj 2010–
3Step It Group Oy 2016–
Holiday Club Resorts Oy 2015–, puheenjohtaja 2008–2015
Tieto Oyj 2010–2016
YIT Oyj 2001–2009 ja 2014–2016

Kimmo Alkio

s. 1963, ekonomi, EMBA

Hallituksen jäsen 2016–

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Toimitusjohtaja, Tieto Oyj 2011–
Toimitusjohtaja, F-Secure Oyj 2006–2011
Johtaja, Nokia Networks 2005–2006
Varatoimitusjohtaja, F-Secure Oyj 2000–2005
Useissa kansainvälisissä johtotehtävissä, Digital Equipment Corporation 1987–2000

Hallituksen jäsen:
Teknologiateollisuus ry. 2013–, yhdistyksen IT-sektori Digi.fi:n puheenjohtaja

Jorma Eloranta

s. 1951, diplomi-insinööri,
vuorineuvos, tekniikan tohtori h.c.

Hallituksen jäsen 2013–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, Metso Oyj 2004–2011
Toimitusjohtaja, Kvaerner Masa-Yards Oy 2001–2003
Toimitusjohtaja, Patria Industries Oyj 1997–2000
Varatoimitusjohtaja, Finvest- ja Jaakko Pöyry -konsernit 1996
Toimitusjohtaja, Finvest Oy 1985–1995

Hallituksen puheenjohtaja:
Stora Enso Oyj 2017– , varapuheenjohtaja 2016–2017
Neste Oyj 2012–2018, varapuheenjohtaja 2011
Uponor Oyj 2014–2018, varapuheenjohtaja 2012–2014, jäsen 2005–2018
Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry 2013–,
jäsen 2012–
Suominen Oyj 2011–2017

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Suomen Messusäätiö 2013–, jäsen 2012–

Peter Immonen

s. 1959, kauppatieteiden maisteri 

Hallituksen jäsen 2005–
Nimitys– ja palkitsemisvaliokunnan jäsen


Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (Wipunen varainhallinta oy:n ja Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen)
Hallituksen puheenjohtaja 1995–2001 ja 2005–,
toimitusjohtaja 2002–2005, WIP Asset Management Oy

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Elävä Itämeri säätiö 2008–2016

Hallituksen jäsen:
Alma Media Oyj 2018–
Mariatorp Oy 2015–
Wipunen varainhallinta oy 2005–
Dasos Capital Oy 2010–
Finsilva Oyj 2015–
Osakesäästäjien keskusliitto ry 1988–2013

Teresa Kemppi-Vasama

s. 1970, valtiotieteiden maisteri (sosiaalipsykologia), MBA

Hallituksen jäsen 2017–
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Oy 2014–
Kehityspäällikkö, Kemppi Oy 2009–2014
Toimitusjohtaja, Lomapilke Oy 2010–
Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Auro Invest Oy 2007–
Useita eri työtehtäviä, Suomen Punainen Risti 1997–2009
Konsultti, Accenture 1996–1997

Hallituksen puheenjohtaja:
Kemppi-Yhtiöt Oy 2012–

Hallituksen jäsen:
Kemppi Group Oy 2012–
Kemppi-Kiinteistöt Oy 2012–
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2018–

Muut:
Johtokunnan puheenjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto 2015–
Varapuheenjohtaja, Lahden Teollisuusseura 2014–

Johanna Lamminen

s. 1966, tekniikan tohtori, MBA. 

Hallituksen jäsen 2017–
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, Gasum Oy, 2014–
Johtaja, toimitusjohtajan sijainen, Gasum Oy 2013–2014
Toimitusjohtaja, Danske Bank Suomi 2012–2013
Talousjohtaja, Danske Bank Suomi 2011–2012
Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Evli Pankki Oyj 2005–2011
Talousjohtaja, SSH Communication Security Corporation Suomi 1999–2005
Johtaja, Finnetcom Oy 1996–1999

Hallituksen puheenjohtaja:
Skangas AS 2014–

Hallituksen jäsen:
Tieto Oyj 2016–
Evli Pankki Oyj 2015–
Kemianteollisuus Ry 2014–
Tekniikan edistämissäätiö (TES) 2014–

Kaisa Olkkonen

s. 1964, OTM

Hallituksen jäsen 2016–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Toimitusjohtaja, SSH Communications Security Oyj 2017–
Nokia Oyj:n palveluksessa:
Johtaja, Edunvalvonta 2012–2016
Johtaja, EU-edustusto, Yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus 2010–2012
Johtaja, laki- ja immateriaalioikeusasiat, Services 2008–2010
Lakiasiainjohtaja, Multimedia (Suomi) 2004–2007
Eri johtotehtävissä, Nokia Mobile Phones 1999–2004

Hallituksen puheenjohtaja:
SSH Communications Security Oyj 2016

Hallituksen jäsen:
Enfo Oyj 2016–
John Nurmisen säätiö s.r. 2017–
Suomalais-Kiinalainen kauppayhdistys ry 2012–2016
Suomen Uusyrityskeskukset ry 2012–2016
Digital Europe (Euroopan ICT-sektorin järjestö) 2012–2016

Neuvonantaja:
Morelex Oy 2014–
3D Bear Oy 2016–

Muu:
Puheenjohtaja, Business Europe Internal Market Committee
Puheenjohtaja, Kansainvälisen kauppakamarin (ICC Suomi) neuvottelukunta
Varapuheenjohtaja, ICC:n digitaalisen talouden komissio 2012–2016

Heikki Soljama

s.1954, DI

Hallituksen jäsen 2016–

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

ABB-yhtymän palveluksessa 1980–2015:
Johtaja, ABB Ltd. Sveitsi 2010–2015
Johtaja, ABB China Ltd. 2006–2010
Johtaja, ABB Oy 2003–2005
COE Manager, Cruise and Ferry, ABB Oy 1995–2003

Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta yhtiössä. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja siitä, että varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Cargotecin toimitusjohtajana toimii kauppatieteiden maisteri Mika Vehviläinen (s.1961).

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimiva johtoryhmä vastaa konsernin ja liiketoiminnan kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan antamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä myös määrittelee toimintaperiaatteet ja menettelytavat hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ja tarvittaessa ja keskittyy konsernin ja liiketoimintojen strategisiin kysymyksiin. Agendalla on säännöllisesti taloudelliseen kehitykseen, hallintoon, henkilöstöasioihin, yritysvastuuseen ja kehitysprojekteihin liittyviä kysymyksiä ja katsauksia. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain sekä aina tarvittaessa.

Johtoryhmän muodostavat
toimitusjohtaja Mika Vehviläinen,
talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka,
strategiajohtaja Mikael Laine,
tietohallintojohtaja, digitaalisen liiketoiminnan kehitysjohtaja Soili Mäkinen,
henkilöstöjohtaja Mikko Pelkonen,
johtaja, konsernin kehittäminen Roland Sundén,

sekä liiketoiminta-alueiden johtajat
Antti Kaunonen (Kalmar),
Scott Phillips (Hiab) ja
Michel van Roozendaal (MacGregor).

Johtoryhmän sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja Outi Aaltonen.

Laajennettu johtoryhmä

Johtoryhmän tukena toimivaan laajennettuun johtoryhmään kuuluvat yllämainittujen johtoryhmän jäsenten lisäksi lakiasiainjohtaja Outi Aaltonen, sisäisen tarkastuksen johtaja Stephen Foster ja viestintäjohtaja Carina Geber-Teir.

Johtoryhmän tukena toimivaan laajennettuun johtoryhmään kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi:

Mika Vehviläinen

Toimitusjohtaja

s. 1961, kauppatieteiden maisteri

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän puheenjohtaja 2013– 

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, Finnair Oyj 2010–2013
Operatiivinen johtaja, Nokia Siemens Networks 2007–2009
Nokian palveluksessa eri tehtävissä 1991–2007

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen:
Danfoss A/S 2018–

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Elisa Oyj 2014–2018, jäsen 2012–2018
Vacon Oyj 2010–2014, jäsen 2009

Mikko Puolakka

Talous- ja rahoitusjohtaja

s. 1969, kauppatieteiden maisteri

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2016–

Keskeinen työkokemus:
Talous- ja rahoitusjohtaja, Outotec Oyj 2010–2016
Talous- ja rahoitusjohtaja, Elcoteq SE 2007–2010
Director Finance Europe, Elcoteq SE 2004–2007
Manager Finance, Elcoteq AG 2001–2003
Operations Controller, Huhtamäki Oyj 1999–2001
Manager Finance, Leaf Poland Sp. Z.o.o. 1997–1999
Erilaiset varainhallinnan tehtävät Huhtamäen palveluksessa Sveitsissä ja Suomessa 1995–1997

Hallituksen jäsen:
Okmetic Oyj 2012–2016

Mikael Laine

Strategiajohtaja

s. 1964, kauppatieteiden maisteri

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2014–

Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, Moventas Group 2012–2013
Strategia- ja kehitysjohtaja, Moventas Group 2008–2012
Toimitusjohtaja, YAP Solutions Oy 2005–2008
Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, TeliaSonera Finland 2003–2005
Sonera Oyj:n palveluksessa eri tehtävissä 1996–2002
CFO, Oy Mikrolog Ltd 1995–1996

Hallituksen jäsen:
Aspo Oyj 2016–

Soili Mäkinen

Tietohallintojohtaja, digitaalisen liiketoiminnan kehitysjohtaja

s. 1960, kauppatieteiden maisteri

Cargotecin palveluksessa 2006–
Johtoryhmän jäsen 2018–

Keskeinen työkokemus:
Tietohallintojohtaja, Cargotec, 2006–
Tietohallintojohtaja, MacGregor, 1993–2006

Mikko Pelkonen

Henkilöstöjohtaja

s. 1970, B.A.

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2013–

Keskeinen työkokemus:
Henkilöstöjohtaja, Nokia Siemens Networks, Mobile Broadband 2012–2013, Network Systems 2009–2012, Greater China 2006–2009
Henkilöstöjohtaja, Nokia Networks, Pohjois-Amerikka 2004–2006
Nokian palveluksessa eri henkilöstöhallinnon tehtävissä 1997–2004

Antti Kaunonen

Johtaja, Kalmar

s. 1959, tekniikan tohtori

Cargotecin palveluksessa 2015–
Johtoryhmän jäsen 2016–

Keskeinen työkokemus:
Voith, Saksa 2007–2015
Metso (Neles, Valmet ja Kajaani), Suomi ja Saksa 1986–2007
Tampereen teknillinen korkeakoulu, Professori (osa-aikainen), 1998–2007
Tampereen teknillinen korkeakoulu 1983–1986

Hallituksen jäsen:
Glaston Oyj 2018–
Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. 2017–
Tampereen teknillisen yliopiston säätiö 2014–

Kunnianosoitukset:
Kunniatohtori, Petrozavodskin yliopisto, Venäjä 14.9.2005

Scott Phillips

Johtaja, Hiab

s. 1966, Yhdysvaltain kansalainen, MBA, B.Sc (Ind.Tech.)

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2018–

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, Mining, General Electric 2016–2018

Johtaja, Global Equipment, Sandvik Mining 2013–2016

Johtaja, Loading & Hauling, Sandvik Mining 2012-2013

Hallituksen puheenjohtaja, Freeman Financial Corporation Ltd. 2008–2012

Hallituksen puheenjohtaja, Signal Capital Group Ltd. 2007–2009

Johtaja ja muita positioita, Caterpillar Inc. 1991–2006

Michel van Roozendaal

Johtaja, MacGregor

s. 1963, Alankomaiden kansalainen, M.Sc. (Aerospace Eng.), MBA

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2015–

Keskeinen työkokemus:
Johtaja, Ingersol Rand, Thermo King Division, Global Marine, Rail and Bus Businesses (Belgia) 2013 – 2015
Johtaja, Ingersol Rand, Services, Contracting and Aftermarket, EMEIA (Belgia) 2010 – 2012
Toimitusjohtaja, United Technologies Fire & Security (Alankomaat) 2007 – 2009
Johtaja, Danaher Motion, Eurooppa (Saksa) 2004 – 2006
Johtaja, Pohjois-Euroopan alue (Belgia) 2000 – 2004
Eri tehtävissä Honeywellin palveluksessa 1991 – 2000

Roland Sundén

Johtaja, konsernin kehittäminen

s. 1953, Ruotsin kansalainen, M.Sc. (Mech. Eng.)

Keskeinen työkokemus:

Johtoryhmän jäsen, Cargotec 2014–

Hiab-liiketoiminta-alueen johtaja, Cargotec 2014–2018

Toimitusjohtaja ja perustaja, CoCreate BV 2012–

Toimitusjohtaja, LM Wind Power 2006–2012

Johtaja, maatalousdivisioona, Case New Holland (CNH) Global N.V. 2003–2006

Varatoimitusjohtaja, Volvo Construction Equipment 2000–2003

Toimitusjohtaja, Volvo Bus North America 1998–2000

Eri tehtävissä Volvon palveluksessa 1985–1997

Cargotec Extended Board Outi Aaltonen

Outi Aaltonen

lakiasiainjohtaja

Cargotec Extended Board Stephen Foster

Stephen Foster

sisäisen tarkastuksen johtaja

Kuva: Carina Geber-Teir

Carina Geber-Teir

viestintäjohtaja

Päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen pohjalta. Hallituksen palkkioita määritettäessä valiokunta ottaa huomioon hallituksen jäsenten vastuut ja velvoitteet yhtiötä kohtaan sekä vertaa hallituspalkkioita  vastaavantyyppisessä toimintaympäristössä toimivien, liikevaihdoltaan saman kokoluokan yritysten hallituspalkkioihin.

Cargotecin palkitsemis- ja etuusohjesääntöä (Compensation and benefits policy) sovelletaan toimitusjohtajan ja johtoryhmän kokonaispalkan määrittelyssä. Ohjesäännön hyväksyy hallitus. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkoista, lyhyen aikavälin kannustinohjelmista ja eduista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. Lisäksi hallitus päättää pitkän aikavälin kannustinohjelmien sisällöstä, kohderyhmästä ja allokaatioista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen perusteella.

Cargotecin palkitsemisen viisi pääperiaatetta ovat:

 1. Kohdistamme kokonaispalkitsemisen investoinnit tukemaan strategisia ja liiketoimintasuunnitelmiemme – Palkitsemisohjelmamme vahvistavat palkitsemisen ja liiketoiminnan tulosten välistä sidosta. Ohjelmat rahoitetaan liiketoiminnan kantokyvyn perusteella niin, että palkitsemiseen käytettävät investoinnit voidaan perustella.
 2. Vahvistamme menestymisen kulttuuria – Palkitsemme sellaisen suoriutumisen ja käyttäytymisen, joka vahvistaa yhteisenä perustana olevaa arvoamme, menestymisen kulttuuria. Cargotecilla on vakiintunut globaali menettelytapa palkita huippusuoriutujia sekä tukea henkilöitä, joiden tulee parantaa omaa suoriutumistaan.
 3. Edistämme suoriutumiseen perustuvaa palkitsemista – Palkitsemisohjelmamme mahdollistavat yksilön suoriutumisen tarkastelun liiketoiminnan tuloksiin perustuen. Kun yksilölliset ja yhtiötasoiset tavoitteet saavutetaan ja ylitetään, ohjelmamme tarjoavat kilpailukykyiset palkkiot.
 4. Haluamme tasapainottaa osakkeenomistajan ja työntekijän näkökulmat – Palkitsemisohjelmamme on suunniteltu optimoimaan sekä osakkeenomistajan että työntekijän tarpeet.
 5. Tehostamme kykyämme houkutella, sitouttaa ja motivoida monipuolisia osaajia – Palkitsemisohjelmamme ovat joustavia ja oikeudenmukaisia, ja työntekijämme ymmärtävät ja arvostavat niitä.

Hallitus

Hallituksen jäsenet saavat yhtiöltä ainoastaan hallituksen ja valiokuntien jäsenyyteen ja hallitustyöhön liittyviä korvauksia. Hallituksen jäsenet eivät ole Cargotecin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piirissä. Vuosipalkkioista 30 prosenttia suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankitaan markkinahintaan kerran vuodessa. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää palkkioina saamansa osakkeet omistuksessaan ainakin kaksi vuotta saantipäivästä lukien.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kokonaispalkkarakenne koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja kannustinjärjestelmistä, joissa on määritelty sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteet. Muuttuva palkanosa koostuu pitkän aikavälin tavoitteisiin sidotusta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta sekä lyhyen aikavälin tulospalkkiosta. Seuraamme tarkasti olennaisia markkinakäytäntöjä määrittäessämme palkitsemiselementtejä.

Cargotecin johtoryhmän palkitseminen koostuu seuraavista elementeistä:

​Palkkioelementti ​Kuvaus
Peruspalkka Kiinteä palkka sisältäen verotettavat luontaisedut
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä 2017 vuosibonusohjelman suoriutumistavoitteet:
 • Taloudelliset tavoitteet, 60 % paino (2017 kassavirta ja liikevoitto)
 • Strategiset yksilölliset tavoitteet, 40 % paino
 • Kynnys-, tavoite- ja maksimisuoritustasot määritelty

Tavoitepalkkiotaso (maksimi), prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta:
 • Toimitusjohtaja: 60 % (120 %)
 • Liiketoiminta-alueen johtaja: 50 % (100 %)
 • Muu johtoryhmän jäsen: 40 % (80 %)
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2017 osakepohjainen kannustinohjelma: Ansaintajakso 2017–2018 + omistus- ja arvonluontijakso 2019; yhteensä kolmivuotinen kannustinohjelma.Ansaintajakso sisältää kaksi yhden kalenterivuoden mittaista mittausjaksoa. Ansaintakriteerit vuodelle 2017:
 • Cargotec-konsernin tai liiketoiminta-alueiden osallistujat: huoltotoiminnan bruttokate ja
 • sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ilman uudelleenjärjestelykuluja)
 • Navis-ohjelmistodivisioonan osallistujat: Navisin liikevaihto ja XVELA-liiketoiminnan
 • strategiset tavoitteet
Hallitus asettaa ansaintakriteerit mittausjaksolle 2018 ko. vuoden alussa.Ansaintajakson päättymisen jälkeen hallitus vahvistaa mittausjaksoilta 2017 ja 2018 ansaittujen palkkioiden kumulatiivisen yhteismäärän, ja mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017–2018 maksetaan vuonna 2019 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana (rahaosuudella katetaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut). Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun noin yhden vuoden mittaisen omistus- ja arvonluontijakson aikana.
Allokoitujen netto-osakkeiden lukumäärä ansaintajaksolla 2017–2018, tavoitepalkkiotaso
(maksimi):
 • Toimitusjohtaja: 9 300 (18 600)
 • Muu johtoryhmän jäsen: 3 050–3 810 (6 100–7 620)
Tavoitepalkkiotaso (maksimi), prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta ansaintajaksolla 2017–2018:
 • Toimitusjohtaja: 120 % (240 %)
 • Muu johtoryhmän jäsen: 80–100 % (160–200 %)
Osakepalkkiota ei makseta, jos jompikumpi osapuolista on antanut ilmoituksen työsuhteen päättymisestä ennen osakkeiden toimittamista.
Johtoryhmän osakeomistuksen suositus: yhden vuoden bruttoperuspalkka. Suositus täytetään pidättäytymällä myymästä osakkeita, joita on saatu palkkioksi Cargotecin osakepohjaisista palkitsemisohjelmista.
Takaisinperintä: Hallitus voi pienentää, peruuttaa tai periä jo maksetut palkkiot takaisin väärinkäytösten yhteydessä.
Vuoden 2017 osakepohjaisen kannustinohjelman lisäksi käytössä on kaksi aiemmin perustettua pitkän aikavälin kannustinohjelmaa:
 • 2015 osakepohjainen kannustinohjelma (palkkion maksu keväällä 2018)
 • 2016 osakepohjainen kannustinohjelma (palkkion maksu keväällä 2019)
Rajoitetut osakkeet Rajoitettuja osakkeita voidaan myöntää valituille johtoryhmän jäsenille. Bruttopalkkio ennen verojen ja sivukulujen vähentämistä on 20–100 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. Hallitus määrittelee taloudellisen tavoitteen kynnystason. Yhden vuoden ansaintajaksoa seuraa yhden vuoden rajoitusjakso.
Eläke  Toimitusjohtaja on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen. Eläkesopimuksen mukaisesti toimitusjohtaja on oikeutettu jäämään eläkkeelle 60–65 vuoden iässä. 500 000 euron maksu on suoritettu vuonna 2017 vakuutusyhtiölle, joka hallinnoi toimitusjohtajan lisäeläkettä. Mahdollisista lisämaksuista toimitusjohtajan lisäeläkkeeseen päättää hallitus (lisämaksut perustuvat suoriutumiskriteereihin, jotka hallitus päättää). Johtoryhmän muilla suomalaisilla jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Heidän eläkeikänsä määräytyy lakisääteisen järjestelmän puitteissa. Hiabin ja MacGregorin liiketoiminta-alueiden johtajilla on paikallisten markkinakäytäntöjen mukaiset maksuperusteiset eläkejärjestelyt.
Erokorvaukset  Johtoryhmän jäsenien irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja heillä on oikeus 6–12 kuukauden erorahaan.

Lisätietoa

Hallituksen palkkiot:
Palkka- ja palkkioselvitys 2017

Tietoa hallituksesta:
Hallituksen jäsenet

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2018 päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi seuraavat:
puheenjohtaja: 85 000 euroa
varapuheenjohtaja: 60 000 euroa
tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja60 000 euroa
muut hallituksen jäsenet: 45 000 euroa

Hallituksen ja valiokuntien kokouksista maksetaan lisäksi 1 000 euron kokouspalkkio.


Vuonna 2017 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita seuraavasti:

​Hallituksen jäsen Hallituspalkkio, EUR*​ Palkkiona saadut B-sarjan osakkeet**​
​Ilkka Herlin, puheenjohtaja 124 240 721​
​Tapio Hakakari, varapuheenjohtaja 88 990 503
Kimmo Alkio, jäsen 64 000​ 374​​
​Jorma Eloranta, jäsen 70 000 374
​Peter Immonen, jäsen 70 000 374
​Teresa Kamppi-Vasama, jäsen1 54 000 253
Johanna Lamminen, jäsen1 54 000 253
​Kaisa Olkkonen, jäsen
69 000​​ 374​
​Teuvo Salminen, jäsen 86 750 503
​Heikki Soljama, jäsen
64 000 374​​
Yhteensä 744 980 4 103

*Sisältää hallituspalkkion ajalta 1.1.2017–31.3.2018 ja kokouspalkkiot sekä luontoisedut ajalta 1.1.2017–31.12.2017.
**Arvo sisältyy hallituspalkkioon ajalta 1.1.2017–31.3.2018. Osakkeiden kokonaismäärässä on huomioitu lisäksi helmikuussa 2017 maksettu palkkio koskien vuoden 2016 viimeistä vuosineljännestä.
121.3.2017 alkaen

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja Mika Vehviläisen peruspalkka luontoisetuineen tilikaudella 2017 oli 706 860 euroa. Lisäksi hänelle maksettiin 575 505 euron tulospalkkio (perustuen vuoden 2016 suoriutumiseen) sekä yhteensä 1 055 946 euron palkkio osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä. Toimitusjohtaja on oikeutettu Cargotecin osakepohjaisiin kannustinohjelmiin sekä lyhyen aikavälin tulospalkkio-ohjelmaan. Vuonna 2017 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksetut rahalliset palkat ja palkkiot on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Maksetut palkkiot 2017, EUR ​Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen​* Muut johtoryhmän jäsenet (yhteensä)*​*
​Peruspalkka luontoisetuineen ​706 860 2 005 484
​Lyhyen aikavälin kannustimet (tulospalkkio, perustuen vuoden 2016 suoriutumiseen) 575 505​ 993 200​
​Pitkän aikavälin kannustimet: 2014 osakepohjainen kannustinohjelma (bruttopalkkio ennen verojen ja sivukulujen vähentämistä) 797 666 698 466
Pitkän aikavälin kannustimet: 2016 rajoitettujen osakkeiden ohjelma
(bruttopalkkio ennen verojen ja sivukulujen vähentämistä)
258 280 428 219​​
Yhteensä 2 338 311 4 125 369

*Lisäksi toimitusjohtaja Mika Vehviläiselle suoritettiin 500 000 euron lisäeläkemaksu vuonna 2017. 

**Mikael Laine, Mikko Pelkonen, Mikko Puolakka, Antti Kaunonen, Roland Sundén, Michel van Roozendaal.

Seuraavassa taulukossa on esitetty toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille toimitettujen osakkeiden todellinen määrä (netto, verojen ja sivukulujen vähentämisen jälkeen) vuonna 2017:

Vuonna 2017 toimitettujen osakkeiden nettomäärä Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Muut johtoryhmän jäsenet (yhteensä)
2014 osakepohjainen kannustinohjelma: ansaintajakso 2014–2016;
B-sarjan osakkeet
9 176 7 491
2014–2016 rajoitettujen osakkeiden ohjelma; ansaintajakso 2016, rajoitusjakso 2017; B-sarjan osakkeet 2 971 2 234
2016–2018 rajoitettujen osakkeiden ohjelma; ansaintajakso 2016,
rajoitusjakso 2017; B-sarjan osakkeet
- 2 839
Yhteensä 12 147 12 564


Seuraavassa taulukossa on esitetty toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille vuonna 2017 myönnettyjen osakepohjaisten kannustimien nettomäärät (mahdollinen osakepalkkio maksetaan keväällä 2019):

Vuonna 2017 myönnettyjen osakkeiden nettomäärä Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Muut johtoryhmän jäsenet (yhteensä)
2017 osakepohjainen kannustinohjelma: Ansaintajakso 2017–2018 + arvonluontikausi 2019, tavoitteen mukainen suoriutuminen, osakkeiden nettomäärä. Lisäksi rahamaksu verojen kattamiseen. 9 300​ 22 100


Seuraavassa taulukossa on esitetty toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille vuonna 2017 myönnettyjen rajoitettujen osakkeiden bruttopalkkioiden euromääräiset arvot (mahdollinen osakepalkkio maksetaan keväällä 2018):

Vuonna 2017 myönnetyt pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän bruttopalkkiot, EUR ​Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Muut johtoryhmän jäsenet (yhteensä)
2016–2018 rajoitettujen osakkeiden ohjelma; ansaintajakso 2017 (bruttopalkkio euroissa ennen verojen ja sivukulujen vähentämistä)   350 000

Cargotec noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt pörssin ohjeeseen perustuvan yhtiön sisäisen sisäpiiriohjeen.

Sisäpiirirekisterit

Yhtiön pysyvään sisäpiir​irekisteriin merkitään henkilöt, joilla on pääsy kaikkeen Cargotecia koskevaan sisäpiiritietoon.  Näitä ovat Cargotecin hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja​ ​​muut​ laajennetun  johtoryhmän jäsenet​ sekä toimitusjohtajan assistentti ja sisäpiirirekisterin hoitaja​. Tarvittaessa perustettav​iin hankekohtais​iin sisäpiirirekister​eih​in merkitään ne henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiiri​tietoa.

​Johtohenkilöt

Cargotec ylläpitää luetteloa yhtiön johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään. ​Cargotecin johtohenkilöitä ovat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa Cargotecille ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista ja Cargotec julkistaa ilmoitukset pörssitiedotteilla. 

Kaupankäyntisäännöt

​Kaupankäynti Cargotecin rahoitusvälineillä on kiellettyä 
a) silloin kun henkilöllä on sisäpiiritietoa, 
b) pysyviltä sisäpiiriläisiltä ja heidän ​edunvalvonnassaan olevilta vajaavaltaisilta henkilöiltä  30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (suljettu ikkuna), 
c) ​sellaisilta ​henkilöiltä​ ​ja heidän ​edunvalvonnassaan olevilta vajaavaltaisilta henkilöiltä, joilla on pääsy koko konsernin talous​tietoon, erityisesti niiltä, jotka valmistelevat Cargotecin tilinpäätöstä ja osavuosikatsauksia, 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (suljettu ikkuna), ja 
d) hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka​.​

Sisäpiirihallinto

​Cargotecin lakiasianjohtaja on vastuussa sisäpiiriasioiden hallinnosta ja sisäpiirikoulutuksesta.  Cargotecin lakiasiainosasto (Corporate Legal) vastaa sisäpiirirekistereiden ja johtohenkilöiden luettelon ylläpitämisestä sekä sisäpiiriläisille lähetettävistä heidän sisäpiiriasemaansa ja suljettua ikkunaa koskevista ilmoituksista.  Cargotecin viestintäosasto (Corporate Communications) vastaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä kaupankäynti-ilmoitusten julkistamisesta.

Cargotecin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, että riskien hallinta on riittävää ja asianmukaista ja että taloudellinen ja muu tuotettu informaatio on luotettavaa. Cargotecin sisäinen valvonta pohjautuu yhtiön eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct) ja sisäisiin kontrolleihin, joita taloudellisen raportointiprosessin osalta tukevat ohjesäännöt, muut ohjeistukset sekä sisäinen taloudellinen raportointiprosessi ja viestintä. Hallituksen hyväksymässä Cargotecin sisäistä valvontaa koskevassa ohjesäännössä (Internal control policy) määritellään valvonnan periaatteet, menetelmät ja vastuut. SpeakUp-kanavan kautta voi nimettömästi ilmoittaa epäilemästään väärinkäytöksestä tai toiminnasta, joka on ristiriidassa yhtiön arvojen tai ohjeiden kanssa.

Kuten kaiken muunkin toiminnan osalta, myös taloudellisessa raportoinnissa sisäisen valvonnan vastuu on jaettu Cargotecissa kolmelle tasolle. Ensisijaisesti sisäisestä valvonnasta on vastuussa linjajohto. Sitä tukevat konsernin tukitoiminnot, jotka laativat koko konsernia koskevat ohjeistukset ja valvovat riskien hallintaa. Kolmannen tason sisäisestä valvonnasta muodostavat sisäinen ja ulkoinen tarkastus, joiden tehtävänä on varmistaa, että kaksi ensimmäistä tasoa toimivat tehokkaasti.

Cargotecin sisäinen tarkastus (Corporate Audit) on valvonta- ja neuvontaelin, joka toimii erillään operatiivisesta organisaatiosta ja raportoi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle sekä hallinnollisesti toimitusjohtajalle. Sisäinen tarkastus laatii tarkastussuunnitelman yhtiön riskikartan pohjalta esiin nousseiden keskeisten riskien perusteella ja seuraa valittujen riskien hallintaa. Tytäryhtiöiden ja liiketoimintayksiköiden tarkastuksissa arvioidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta sekä toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamista. Lisäksi sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi taloudellisen raportoinnin prosesseja ja niihin liittyvien valvontatoimenpiteiden noudattamista yksiköissä. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan ja tarkastustoiminnastaan säännöllisesti yhtiön johdolle ja hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle.

Riskienhallinta on Cargotecissa osa sisäistä valvontaa. Hallituksen hyväksymässä ja yhtiön arvoihin pohjautuvassa riskienhallinnan ohjesäännössä (Risk management policy) määritellään riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut. Keskeisenä periaatteena on jatkuva, järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi, yhtiön hyväksymän riskitason määrittelemiseksi, riskien arvioimiseksi ja käsittelemiseksi sekä riskien toteutuessa niiden tehokkaaksi hoitamiseksi. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toimintatavoista, toimeenpanosta
sekä valvonnasta ja raportoivat edelleen hallitukselle. Cargotecin riskienhallinta on hajautettu yksiköihin ja konsernin tukitoimintoihin, jotka määrittelevät riskienhallinnan vastuulliset tahot ja vastaavat riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja raportoinnista. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernirahoitukseen, ja niistä raportoidaan säännöllisesti johdolle ja hallitukselle

Tärkeimmät tunnistetut riskit vuonna 2017

Cargotecin kannalta tärkeimmät vuonna 2017 tunnistetut strategiset riskit liittyivät yritysrakenteen muutoksiin sekä strategian tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Toiminnalliset riskit liittyivät häiriöihin toimitusketjussa, lainmukaisuuteen, eettiseen toimintatapaan, sopimuksiin sekä tietoturvaan ja tuotevastuisiin. Cargotec kiinnittää jatkuvasti huomiota henkilöstöön, asiakkaisiin ja kolmansiin osapuoliin liittyviin terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskeihin.

Cargotecin riskienhallinnalla ennakoidaan ja hallitaan toimintaan liittyviä riskejä. Tällä tuetaan arvoja, strategiaa ja tavoitteita sekä toiminnan jatkuvuutta.

Cargotecin maailmanlaajuinen toiminta edellyttää kattavaa riskienhallintaa. Cargotecissa riskiksi on määritelty mikä tahansa sisäinen tai ulkoinen uhka tai epävarmuus, joka voi estää tai vaarantaa toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista.

Cargotecissa riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Keskeinen periaate on jatkuva, järjestelmällinen ja ennalta ehkäisevä toiminta, jolla tunnistetaan riskit, määritetään riskienottohalukkuus, arvioidaan ja hallitaan riskejä sekä käsitellään ne tehokkaasti niiden mahdollisesti toteutuessa.

Vastuut

Cargotecin riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut on määritetty yhtiön hallituksen hyväksymässä riskienhallinnan ohjesäännössä. Cargotecin riskienhallinta on hajautettu yksiköihin ja konsernin tukitoimintoihin, jotka määrittelevät riskienhallinnan vastuulliset tahot ja vastaavat riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja raportoinnista.
Yhtiön hallituksen vastuulla on varmistaa riittävä riskienhallinta ja valvonta. Hallituksen vastuulla on myös määrittää riskienottohalukkuus eli Cargotecin yleisesti hyväksymä riskitaso. Hallitukselle toimitetaan asianmukaisia ja ajantasaisia raportteja riskeistä ja riskienhallinnasta riskienhallinnan ohjesäännön mukaisesti, ja se voi valtuuttaa hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan auttamaan käytännön valvonnassa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toimintatavoista, toimeenpanosta sekä valvonnasta ja raportoivat edelleen hallitukselle.
Riskienhallintaa hoidetaan liiketoimintayksiköissä ja tukitoiminnoissa osana päivittäisiä prosesseja niin pitkälti kuin mahdollista ja käytännöllistä. Riskien tunnistaminen, arviointi, käsittelyn suunnittelu ja raportointi ovat osa Cargotecin suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseja. Riskien ja riskienhallintatoimien seuranta on osa yrityksen yleistä toimintojen hallintaa ja seurantaa. Cargotecin jokaisen työntekijän vastuulla on tunnistaa, arvioida ja hallita riskejä omalla vastuualueellaan ja raportoida mahdollisista merkittävistä riskeistä asianomaisille esimiehille.

Yhtiön riskienhallintatoiminnon tehtävänä on kehittää ja koordinoida riskienhallinnan kokonaisuutta ja prosessia. Riskienhallintatoiminto tukee liiketoiminta-alueiden riskienhallintaa ja huolehtii eräistä erityistehtävistä, kuten maailmanlaajuisten vakuutusohjelmien koordinoinnista.

Verostrategia ja verotukseen liittyvät arvot

Parhaan mahdollisen omistaja- ja asiakasarvon luominen on Cargotecin toiminnan perusta. Seuraamme tarkasti kasvua, kannattavuutta ja kassavirtaa ja varmistamme samalla vahvan asemamme teknologian edelläkävijänä ja markkinajohtajana.

Cargotecin verostrategia pohjautuu yhtiön liiketoimintastrategiaan, ja sen tavoitteena on tukea yhtiön liiketoimintaa kestävän verojen hallinnan avulla. Tämä tarkoittaa yksinkertaisten, joustavien ja kustannus- ja verotehokkaiden ratkaisujen tunnistamista ja toteuttamista Cargotecin liiketoiminnassa. Verostrategian tavoitteena on lisätä yhtiön omistaja-arvoa ja varmistaa, että yhtiö maksaa veronsa asianmukaisesti ja ajallaan kussakin toimintamaassa.

Cargotecin vero-osasto toimii aktiivisesti tunnistaakseen ja hallitakseen verotukseen liittyviä liiketoiminta-, teknisiä ja maineriskejä riittävän ajoissa ja luodakseen näin liiketoiminnalle vakaat edellytykset. Cargotecin liiketoiminta-alueet osallistuvat veroasioiden käsittelyyn jo suunnitteluvaiheessa. Näin varmistetaan, että ne noudattavat verotukseen liittyviä ohjeita ja säännöksiä asianmukaisesti. Cargotecin vero-osasto tiedottaa toiminnastaan avoimesti parantaakseen veroasioihin liittyvää sitoutumista ja ymmärrystä.

Verotukseen liittyvät arvot

Vastuullisuus
Cargotecin vero-osasto on määritellyt omat prosessinsa ja vastuunjakonsa ja sopinut veroasioihin liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista yhdessä liiketoimintojen kanssa. Näin varmistetaan, että kaikki verotukseen liittyvät asiat hoidetaan voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Tuloksellisuus
Cargotecin vero-osasto kehittää yhdessä liiketoiminta-alueiden kanssa ratkaisuja, jotka tukevat liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ja omistaja-arvon kokonaisvaltaista huomioimista.

Yhteistyö
Cargotecin vero-osasto noudattaa pörssiyhtiöitä koskevia voimassa olevia määräyksiä ja tukee yhtiön liiketoimintojen tarpeita Cargotecin hallinnointiperiaatteiden mukaisesti.

Rehellisyys
Cargotecin verojen hallinta perustuu avoimeen viestintään ja yhtiön oikeuksien ja velvollisuuksien tunnistamiseen. Cargotecin vero-osasto pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin noudattamaan voimassa olevia sääntöjä. Veronkierto on kielletty.

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Vuosittain annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle säännöllisesti tarkastushavainnoistaan. Cargotecin tilikausi on kalenterivuosi. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastajaksi hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Cargotecin tilintarkastajana yhtiön ensimmäisen tilikauden alusta 1.6.2005 lähtien. Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta toimeenpani tilintarkastusyhteisöjen kilpailutuksen viimeksi syksyllä 2011.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 20.3.2018 Cargotec Oyj:n tilintarkastajiksi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Tomi Hyryläisen ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. PricewaterhouseCoopers nimesi KHT Ylva Erikssonin yhteisön osalta päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot

MEUR​​2017​2016
​Tilintarkastus ​2,7 ​2,8
Veroneuvonta 1,0 1,0
​Muut palvelut 0,6 0,3