menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinnointi

Yhtiökokous

Hallinnointi

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin  pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2020 kaikkia suosituksia (www.cgfinland.fi).

Cargotec noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt pörssin ohjeeseen perustuvan yhtiön sisäisen sisäpiiriohjeen.

Sisäpiiriluettelot
Cargotec ylläpitää luetteloa yhtiön johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään. ​Cargotecin johtohenkilöitä ovat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa Cargotecille ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista ja Cargotec julkistaa ilmoitukset pörssitiedotteilla.

Tarvittaessa perustettav​iin hankekohtais​iin sisäpiirirekister​eih​in merkitään ne henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiiri​tietoa.

Kaupankäyntisäännöt
​Kaupankäynti Cargotecin rahoitusvälineillä on kiellettyä henkilön omaan tai kolmannen osapuolen lukuun
a) silloin kun henkilöllä on sisäpiirintietoa,
b) hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka
c) johtohenkilöiltä 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (suljettu ikkuna), ja
d) ​henkilöiltä​, joilla on pääsy koko konsernin talous​tietoon, erityisesti niiltä, jotka valmistelevat Cargotecin tilinpäätöstä ja osavuosikatsauksia, 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (laajennettu suljettu ikkuna).

Sisäpiirihallinto
​Cargotecin lakiasianjohtaja on vastuussa sisäpiiriasioiden hallinnosta ja sisäpiirikoulutuksesta. Cargotecin lakiasiainosasto (Corporate Legal) vastaa hankerekistereiden ja johtohenkilöiden luettelon ylläpitämisestä sekä sisäpiiriläisille lähetettävistä heidän sisäpiiriasemaansa ja suljettua ikkunaa koskevista ilmoituksista. Cargotecin viestintäosasto (Corporate Communications) vastaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä kaupankäynti-ilmoitusten julkistamisesta.

Lähipiiritoimet
Cargotecin lähipiiriin kuuluvat tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin luetaan IAS 24:n mukaisesti hallitus, toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet, näiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa edellä mainitut henkilöt käyttävät välittömästi tai välillisesti määräysvaltaa. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Cargotecin osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 20 prosenttia yhtiön
osakkeista tai kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö ylläpitää luetteloita lähipiiriin kuuluvista. Liiketapahtumia osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten kanssa seurataan ja valvotaan konsernin raportointijärjestelmän avulla. Niistä raportoidaan tilinpäätöksen liitteessä 9.3. Yhtiössä on ohjeistus hallituksen ja johtoryhmän jäsenille lähipiiritoimien tunnistamisesta ja heidät velvoitetaan ilmoittamaan yhtiölle etukäteen suunnittelemistaan sopimuksista ja oikeustoimista konsernin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Lisäksi heitä pyydetään vuosittain vahvistamaan mahdolliset toteutuneet lähipiiritoimet. Hallitus käsittelee lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista.

Mitä mieltä olet sivustosta?