menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinnointi

Yhtiökokous 2022

Hallinnointi

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin  pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2020 kaikkia suosituksia (www.cgfinland.fi).

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Vuosittain annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle säännöllisesti tarkastushavainnoistaan. Cargotecin tilikausi on kalenterivuosi. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastajaksi hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Varsinainen yhtiökokous valitsi 17.3.2022 Cargotec Oyj:n tilintarkastajaksi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka nimitti Heikki Ilkan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot

MEUR​ 2021 2020
Tilintarkastus 3,2 3,0
Tilintarkastuslain 1.1, 2§:ssä
tarkoitetut toimeksiannot
- 0,5
Veroneuvonta 0,1 0,6
Muut palvelut 1,6 1,0
Mitä mieltä olet sivustosta?