menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinnointi

Yhtiökokous 2020

Hallinnointi

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä. Cargotec noudatti vuonna 2019 Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2015 kaikkia suosituksia ja 1.1.2020 alkaen hallinnointikoodia 2020 (www.cgfinland.fi).

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Vuosittain annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle säännöllisesti tarkastushavainnoistaan. Cargotecin tilikausi on kalenterivuosi. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastajaksi hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Cargotecin tilintarkastajana yhtiön ensimmäisen tilikauden alusta 1.6.2005 lähtien. Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta toimeenpani tilintarkastusyhteisöjen kilpailutuksen viimeksi syksyllä 2011.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 27.5.2020 Cargotec Oyj:n tilintarkastajaksi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka nimesi yhteisön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Katajiston. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot

MEUR​ 2019 ​2018
Tilintarkastus 2,9 ​2,8
Veroneuvonta 0,6 0,6
Muut palvelut 0,6 1,8
Mitä mieltä olet sivustosta?