menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Raportit ja esitykset

Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Avainluvut

  Q1/2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Nettovelka, MEUR 57 179 378 414 682 774 625 472
Nettovelkaantumisaste, % 3,1 10,2 24,8 26,8 52,4 54,2 43.8 33,1
Omavaraisuusaste, % 45,8 43,8 39,2 40,6 35,3 36,4 40.9 41,4
Nettokäyttöpääoma, MEUR

297

329

286 184 103 158 271 115

Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q1 2024 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR -120, nettovelkaantumisaste -7 prosenttia.


Nettovelka 31.3.2024

Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR

98

Muut korolliset velat, MEUR

277

Rahavarat, MEUR

-458

Muut korolliset saamiset, MEUR

-0

Myytävänä olevat omaisuuserät

141

Nettovelka, MEUR 57

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Velka ja likviditeetti

Korolliset velat 31.3.2024 (miljoonaa euroa)

Rahoitusleasingvelat 177
Käytetyt pankkilimiitit 1
Lainat rahoituslaitoksilta 333
Joukkovelkakirjalainat 249

250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat (erääntyminen 2025 ja 2026)
Cargotec Oyj tiedotti 13.9.2019 laskevansa liikkeeseen kaksi vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa yhteismäärältään 250 miljoonaa euroa. Ensimmäisen, pääomaltaan 100 miljoonan euron lainan maturiteetti on noin 5,5 vuotta ja sen eräpäivä on 23.1.2025. Lainalle maksetaan kiinteää 1,250 prosentin vuotuista korkoa. Toisen, pääomaltaan 150 miljoonan euron lainan maturiteetti on 7 vuotta ja sen eräpäivä on 23.9.2026. Lainalle maksetaan kiinteää 1,625 prosentin vuotuista korkoa.

Lue lisää tiedotteesta.

150 miljoonan euron Schuldschein-lainasopimukset (erääntyminen 2023 ja 2025)

Cargotec Oyj tiedotti 7.11.2018 laskeneensa liikkeeseen sarjan Schuldschein-lainasopimuksia yhteensä 150 miljoonan euron arvosta. Lainoissa on sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisia eriä, joiden maturiteetit ovat 5 ja 7 vuotta. Schuldschein-lainasopimukset suunnattiin pankeille ja institutionaalisille sijoittajille. Lainat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin, mukaanlukien lainojen uudelleenrahoittamiseen ja yrityskauppoihin. 

Lue lisää tiedotteesta 

250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat (erääntyminen 2022 ja 2024)

Cargotec Oyj tiedotti 17.3.2017 päätöksestään laskea liikkeeseen kaksi yhteismäärältään 250 miljoonan euron suuruista joukkovelkakirjalainaa.

Ensimmäinen pääomaltaan 150 miljoonan euron laina erääntyy 28.3.2022, ja sille maksetaan kiinteää 1,75 prosentin vuotuista korkoa. Cargotec tiedotti 10. marraskuuta 2021 peruuttamattomasti lunastavansa joukkovelkakirjalainan täysimääräisesti nimellisarvoonsa 28.12.2021 sekä maksavansa lunastettavalle nimellismäärälle kertyneen ja maksamattoman koron lainan ehtojen mukaisesti.

Toinen, pääomaltaan 100 miljoonan euron laina erääntyy 28.3.2024, ja sille maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa. Listalleottoesite liittyen velkakirjojen ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä on nähtävissä alapuolella olevan linkin kautta. 

Joukkovelkakirjalainojen listalleottoesitteet (englanniksi)

Korolliset velat 31.3.2024

  Keskikorko Kirjanpitoarvo
Joukkovelkakirjalainat* 1,49 % 249
Pankkilainat, tytäryhtiöiden ulkoiset lainat 4,85 % 333
Yritystodistukset    
Muut lyhytaikaiset velat   1

*Joukkovelkakirjalainat

  Kuponkikorko Nimellisarvo Kirjanpitoarvo
2017 - 2024 2,38 % 100 MEUR 0
2019 - 2025 1,25 % 100 MEUR 99,9
2019 - 2026 1,63 % 150 MEUR 149,5

 

Korollisten velkojen yleisehdot
Yleisten ja tavanomaisten sopimusehtojen lisäksi Cargotecilla on kahdenkeskisissä lainasopimuksissaan sekä valmiusluottolimiitissään yhtiön pääomarakennetta rajoittava rahoitusehto, kovenantti. Sen mukaan Cargotecin nettovelkaantumisaste voi olla enintään 125 prosenttia. 31.03.2024 nettovelkaantumisaste oli noin 3 prosenttia.

Likviditeettiasema 31.3.2024 (miljoonaa euroa)

Rahavarat 702
Sitova pitkäaikainen nostamaton luottolimiitti* 430
Korollisten velkojen takaisinmaksut seuraavien 12 kk:n aikana -154
Likviditeettiasema taseessa 978

Cargotecilla on käytössään 330 miljoonan euron pitkäaikainen valmiusluottolimiitti, joka erääntyy joulukuussa 2027, sekä 100 miljoonan euron pitkäaikainen valmiusluottolimiitti, joka erääntyy marraskuussa 2025. Toistaiseksi molemmat limiitit ovat nostamatta.

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Luottoluokitukset

Cargotec ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta.

Mitä mieltä olet sivustosta?