menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotecin vastuullisuus

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus.

Cargotecin vastuullisuustyö perustuu kokonaisvaltaiseen ja tasapainoiseen lähestymistapaan, joka ottaa huomioon ympäristöön, ihmisiin, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Sitoutumalla 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen pyrimme tuottamaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Tiedostamme ilmastotoimien kiireellisyyden ja pidämme muutosta kohti vastuullisesti toimivaa yhteiskuntaa merkittävänä ilmiönä, joka muuttaa koko toimialaamme.

Lue lisää

Tuemme muutosta kohti vaurasta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Tavoitteellamme — sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla — haluamme edistää alamme resurssitehokkuutta matkalla kohti vähähiilistä taloutta, jossa ympäristöhaasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien arvoketjun toimijoiden kanssa. Oikeudenmukaisesta siirtymästä ja kaikkien osallisuudesta huolehtiminen liittää sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät osa-alueet ilmastotavoitteeseemme.

Ilmastonmuutoksella on ympäristövaikutusten ohella merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siksi velvollisuutemme on toimia nyt, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia taloudellisesta vakaudesta ja terveestä maapallosta.

Cargotec on liittynyt Science Based Targets ‑aloitteeseen sekä YK:n Business Ambition for 1,5 °C ‑kampanjaan ja sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 1,5 asteen lämpenemisskenaarion eli Pariisin sopimuksen kunnianhimoisimman tavoitteen mukaisesti. Hallitus käsitteli vuoden 2021 aikana ilmasto-ohjelman ohjausaloitteisiin liittyviä ilmastoasioita sekä EU:n sääntelyaloitteita, jotka liittyvät yritysten kestävään hallinnointiin ja muuhun kuin taloudellisen raportointiin. Hallitus on todennut, että ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä tavoitteet ja toimintasuunnitelmat tulisi integroida liiketoiminta-alueiden strategioihin. 

Cargotec päivitti strategiansa vuonna 2021. Strategian läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Liiketoimintasuunnitelmat, niihin liittyvät tulostavoitteet, vuosibudjetit ja merkittävät sijoitukset, kuten yritysostot ja -myynnit, perustuvat Cargotecin strategiaan. Hallitus valvoo strategiaa, riskienhallintaa, liiketoimintasuunnitelmia ja niihin liittyviä tulostavoitteita sekä merkittäviä sijoituksia. Toimitusjohtaja vastaa yhdessä Cargotecin johtoryhmän kanssa tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisesta. Cargotecin johtoryhmä hyväksyy konsernitason vastuullisuustavoitteet, seuraa ilmastoaloitteiden etenemistä ja porrastaa tavoitteet eteenpäin organisaatiossa. Cargotecin strategiajohtaja vastaa ilmastostrategiasta ja raportoi toimitusjohtajalle. Koska ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet sisältyvät strategiaan, toimitusjohtaja vastaa ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arvioinnista ja hallinnasta. 

 

Ilmastoon liittyvät keskeiset riskit ja mahdollisuudet

Cargotecin päivitetyn strategian läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Cargotec asettaa ilmastonmuutoksen ja vastuullisuuden ykkösasioiksi varmistaen samalla kannattavan kasvun, mikä osoittaa toimialalle, kilpailijoille ja asiakkaille, että nämä asiat liittyvät yhteen. Cargotecin visio olla kestävien tavaravirtojen markkinajohtaja, mikä on hyvin linjassa absoluuttiset päästövähennystavoitteet sekä omalle toiminnalle että koko arvoketjulle sisältävän ilmastotavoitteen kanssa. Strategisen merkityksellisyyden varmistamiseksi Cargotec on käyttänyt skenaarioanalyysiä ilmastoon liittyvien tärkeimpien riskien ja mahdollisuuksien kuvaamiseen. Cargotecin määritelmän mukaan alle vuosi on lyhyt aikajänne, yhden vuoden jakso keskipitkä aikajänne ja kolmen vuoden jakso pitkä aikajänne. Cargotecin taloudellisen suunnittelun aikajänne on kolme vuotta. Taustalla vaikuttavia megatrendejä arvioidaan pitkällä tähtäimellä.

Teknologia- ja markkinariskejä sekä -mahdollisuuksia pidetään tärkeimpinä. Alan uudistaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen tarjoamalla vähähiilisiä ratkaisuja on erinomainen mahdollisuus Cargotecille. Vähähiilisten tuotteiden ja ratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan, mikä lisää ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihtoa. Investoimalla tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä uusiin innovaatioihin Cargotec voi hyödyntää kasvavaa kysyntää sekä kehittää uusia tuotteita ja murtautua uusille, nouseville markkinoille.

Ilmastoon liittyviksi mahdollisuuksiksi on tunnistettu digitalisaatio, sähköistyminen, robotiikka, uusiutuvat energianlähteet ja kiertotalous. Nämä on jo aiempina vuosina otettu huomioon strategiassa ja taloudellisessa suunnittelussa. Esimerkiksi Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmä perustettiin jo vuonna 2017 kokoamaan yhteen asiakkaiden vastuullisuutta edistävät tuotteet ja palvelut sekä tekemään ekotuotteiden osuus liikevaihdosta näkyväksi. Sähköistämisen ohella automaatiota ja ratkaisujen varustamista verkkoyhteydellä pidetään lupaavina asiakkaiden toiminnan tehostamisen kannalta. Cargotec on panostanut ohjelmistoihin ja digitaaliseen liiketoimintaan, sillä digitalisaatio tehostaa lastinkäsittelyä ja tehokkaiden ratkaisujen kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Digitalisaatio myös mahdollistaa yhteiskunnan laajemman muutoksen kohti entistä tehokkaampaa kiertotaloutta. Tietojen yhteiskäyttö, yhteiset alustat ja muu yhteistyö ovat keskeisessä asemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja toimialojen välisessä yhteistyössä. 

Merituulivoiman lisääntyminen avaa Cargotecille uuden kehittyvän markkinan ja liiketoimintamahdollisuuden. EU:n tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuus 40 prosenttiin loppukulutuksesta vuoteen 2030 mennessä. Merituulivoima on pieni mutta nopeasti kasvava energialähde, ja MacGregorin offshore-divisioona tarjoaa jo monia ratkaisuja kasvavien markkinoiden tueksi, kuten kelluvien tuuliturbiinien kiinnittäminen, 3D-kompensoidut nosturit asennuksia varten ja laitteet merituulivoimaloiden huoltoaluksiin. Merituulivoiman yleistyessä näiden ratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan. 

Vaikka kestävät teknologiat kehittyvät ja kypsyvät nopeasti, aiheeseen liittyy silti paljon epävarmuustekijöitä. Oikeaan teknologiaan investoimatta jättäminen nähdään mahdollisena riskinä, joka voi johtaa välillisten kustannusten kasvuun, jos tutkimus- ja kehitysinvestointeja ei toteuteta. Lisäksi tiettyjen materiaalien kova kysyntä voi johtaa suurempiin välittömiin kustannuksiin. Teräksen hintojen odotetaan nousevan aggressiivisemman hiilidioksidiverotuksen tai vähäpäästöisten vaihtoehtojen kalliimman tuotannon vuoksi. Sähköistymistrendin seurauksena myös litiumakkujen kysynnän odotetaan kasvavan. Rajallinen saatavuus ja teräksen ja litiumakkujen hintojen mahdollinen nousu aiheuttavat markkinariskin, koska hinnankorotukset voivat vaikuttaa suoriin kustannuksiin. Jos vähähiilisten tuotteiden hinnat nousevat, niiden kysyntä ja asiakkaiden maksuhalukkuus saattavat muuttua epävarmemmiksi. Korkealaatuisten vähähiilisten teknologioiden kustannustehokas tuottaminen voi olla haastavaa. Tutkimus-, kehitys- ja toimitusketjuosaamisellaan Cargotec pyrkii kuitenkin varmistamaan ratkaisut, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin myös tässä suhteessa. 

Ilmastonmuutoksen konkreettisten seurausten osalta äärimmäisten sääilmiöiden voimakkuuden ja esiintymistiheyden odotetaan lisääntyvän. Cargotecilla on hyvät mahdollisuudet kehittää älykkäitä ratkaisuja asiakkaiden toiminnan ilmastokestävyyden parantamiseksi, mikä nähdään loistavana liiketoimintamahdollisuutena. Automaatio, robotisaatio, digitalisaatio ja etäpalvelut poistavat fyysisen läsnäolon tarpeen. Esimerkiksi satamatoimintojen automatisoinneilla Cargotec voi auttaa poistamaan turvallisuusriskejä ja näin varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden aikana, jolloin sosiaalista etäisyyttä suositellaan.

Toisaalta liiketoiminnan keskeytyminen tunnistetaan mahdolliseksi riskiksi, koska liiketoimintamalli perustuu monitasoiseen toimitusketjuun, joka on haavoittuvampi äärimmäisen sääilmiön sattuessa. Mullistava sääilmiö yhdellä alueella voi vaikuttaa toimittajiin ja aiheuttaa kertautuvia viivästyksiä, mikä vaarantaa oikea-aikaiset toimitukset asiakkaille. Tämä voi vaikuttaa yhtiön tuotantokapasiteettiin ja tuloihin. Tällaisten riskien vähentämiseksi tarvitaan liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmia.

Mahdollisten tulevien tilanteiden varalle yrityksiä kannustetaan varmistamaan skenaarioanalyysin avulla, että niiden strategiat kestävät ilmastonmuutoksen. Cargotecin ilmastoskenaarioiden analyysityö aloitettiin vuonna 2019, ja sen ensimmäisen kierroksen tulokset tukivat Cargotecin strategiaa. Työ saatiin päätökseen vuoden 2021 aikana yhteistyössä ulkoisen osapuolen kanssa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Cargotecin toimintaan ja arvoketjuun pyrittiin selvittämään skenaarioanalyysilla, jossa käytiin läpi kaksi mahdollista kehityskulkua. 1,5 asteen kehityskulussa maailma saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet ja onnistuu rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Skenaario noudattaa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n viidennen arviointiraportin hiilipäästöjen kehityskulkua RCP2.6 (IPCC:n kuudennen arviointiraportin SSP1-2.6) ja kestävän kehityksen skenaariota (SDS), joka täydentää tavoitetta saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä IEA World Energy Outlook 2020 -raportissa kuvatulla tavalla. 4,0 asteen kehityskulussa maailma jatkaa toimintaansa tavalliseen tapaan, mikä johtaa ilmaston lämpenemiseen neljällä asteella. Skenaario perustuu IPCC:n hiilipäästöjen kehityskulkuun RCP8.5.

Kehityskulut valittiin, jotta ymmärrettäisiin sekä suotuisten että epäsuotuisten skenaarioiden tulevat taloudelliset vaikutukset. Työ kattaa Cargotecin lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikajänteen. Cargotecin pitkällä aikajänteellä tarkastellaan ajanjaksoa vuoteen 2030 asti. Tämä on oleellista, sillä Cargotec on sitoutunut vähentämään absoluuttisia scope 1-, 2- ja 3-luokan kasvihuonekaasupäästöjään 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 2019. Skenaarioissa huomioidaan politiikkaan, lakiin, teknologiaan ja yhteiskuntaan liittyvät näkökohdat. Kaikissa skenaarioissa tunnistettiin eräitä varmoja kehityskulkuja, kuten digitalisaatio, sähköistyminen sekä uusiutuvan energian ja kiertotalouden kehitys, jotka on sisällytetty Cargotecin strategiaan. Tämä vahvistaa Cargotecin strategiaa ilmaston lämpenemisen suunnasta riippumatta.

Skenaarioista sekä niihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista keskusteltiin Cargotecin johtoryhmän kokouksessa. Skenaarioanalyysin tuloksilla on ollut suora vaikutus strategiaan, mistä näkyvimpänä osoituksena on sitoutuminen 1,5 asteen tavoitteeseen.

Mitä mieltä olet sivustosta?