menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Megatrendit

Pitkän aikavälin makrotaloudelliset ja yhteiskunnalliset kehitystrendit vaikuttavat ja muuttavat maailmaa ympärillämme. Useat samanaikaiset megatrendit tukevat strategiaamme, ja voimme mukauttaa liiketoimintamallimme niiden muuttuviin voimasuhteisiin.

location_city

Kaupungistuminen

Vuoteen 2025 mennessä 60 prosenttia maailman väestöstä elää kaupungeissa.

Asiakastarve: Kaupungistumisen kiihtyessä rakentamisen määrä kasvaa, ja kaupungeista tulee ahtaampia. Kuljetukset kaupunkeihin ja niistä ulos tehostuvat, ja ne tehdään ahtaammissa tiloissa. Käytettävien ratkaisujen tulee olla hiljaisia, turvallisia ja vähäpäästöisiä.

Cargotecin vastaus: Cargotecin ratkaisuja käytetään kaupungeissa ja niiden ympäristöissä. Pitkälle viedyn suunnittelun ja sähköistämisen ansiosta esimerkiksi Hiabin tarjooma soveltuu erityisen hyvin kaupunkeihin.

desktop_windows

Digitalisaatio

Digitalisaatio mahdollistaa tuotannon ja huoltopalveluiden lisääntyvän tehokkuuden ja tästä seuraavan kestävän kehityksen etenemisen tulevina vuosikymmeninä.

Asiakastarve: Asiakkaat haluavat optimoida toimintaansa älykkäillä lastinkäsittelyratkaisuilla. He hakevat toimiinsa varmuutta ja turvallisuutta ja arvostavat niissä polttoainetehokkuutta sekä kestäviä periaatteita.

Cargotecin vastaus: Cargotec tarjoaa erilaisia digitaalisia ohjelmisto-, automaatio- ja laiteratkaisuja. Huoltoliiketoiminnassa digitalisaatio on selkeä kasvumahdollisuus.

group

Väestönkasvu

Väestönkasvu lisää energian, raaka-aineiden ja kuljetuspalvelujen kysyntää.

Asiakastarve: Ihmisten määrä kasvaa edelleen, ja yhteisöt tarvitsevat enemmän raaka-aineita, energiaa ja lopputuotteita. Näiden kuljettamisen on oltava tehokasta ja vastuullista.

Cargotecin vastaus: Cargotec tarjoaa lastinkäsittelyratkaisuja meri-, rautatie- sekä tiekuljetustarpeisiin. Kuljetusten tarve lisääntyy, kun ihmisten määrä kasvaa. Tämä luo kasvua lastinkäsittelyalalle.

public

Energiantarve

Energiantarpeen on arvioitu kasvavan 1–2 prosenttia vuosittain. Se luo kysyntää erilaisten energiamuotojen ja -lähteiden lisätutkimukselle, -tuottamiselle ja -kuljettamiselle.

Asiakastarve: Asiakkaat hakevat tehokkaampia ja luotettavampia laitteita öljynporaukseen sekä energian tuotantoon ja kuljetukseen. Merialueilta hankittavan energian tuotanto kasvaa edelleen. Uusiutuvan energian tuotantotarve sekä tällaisten energialähteiden merkitys kasvaa.

Cargotecin vastaus: Perinteinen energiantuotanto jatkuu ja tarjoaa kasvumahdollisuuksia Cargotecin ratkaisuille. Voimistuva trendi etsiä vaihtoehtoisia energiantuotantotapoja luo uusia mahdollisuuksia Cargotecin ratkaisuille.

call_made

Bruttokansantuotteen kasvu henkeä kohti

Bruttokansantuotteen kasvu henkeä kohti on merkittävin maailmankauppaa ja kulutusta vauhdittava tekijä.

Asiakastarve: Bruttokansantuotteen kasvu henkeä kohti lisää kasvavan väestön kulutuskykyä. Vaatimukset pienentää kasvavan maailmankaupan ympäristövaikutuksia lisääntyvät.

Cargotecin vastaus: Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat läsnä jokaisessa kasvavan kuormantoimitusketjun vaiheessa. Bruttokansantuotteen kasvu lisää maailmankauppaa ja tavarankuljetustarpeita, mikä luo mahdollisuuksia Cargotecin kehittyneille ja vastuullisille tuotteille, ratkaisuille ja palveluille.

nature_people

Ympäristötietoisuus

Huoli ympäristöstä kasvaa. Tiedeyhteisö ja kansalaiset ovat enimmäkseen sitä mieltä, että ilmastonmuutos on totta. YK:n vuoden 2015 ilmastokonferenssi Pariisissa tuki ilmastoriskien hillitsemistä, ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet todistavat maailmanlaajuisesta pyrkimyksestä kohti kestävää maailmaa.

Asiakastarve: Lainsäädäntö, yleinen mielipide, asiakkaat ja näiden asiakkaat vaativat, että satamat, terminaalit ja niitä ympäröivät kaupungit ovat nykyistä hiljaisempia, turvallisempia ja energiatehokkaampia ja että niissä syntyy vähemmän päästöjä.

Cargotecin vastaus: Cargotecin tarjoamat digitalisaatio- ja automatisaatioratkaisut sekä sähkö- ja hybriditeknologiatuotteet voivat vähentää ympäristön kuormitusta. Näiden osuuden arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa, mikä antaa Cargotecille kilpailuedun.