menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Raportit ja esitykset

Cargotecin tiedote 8.4.2024

1.2.2024 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Cargotec Oyj:n (“Cargotec”) hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman Kalmar-liiketoiminta-alueen eriyttämiseksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi (“Jakautuminen”). Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024. Jakautuminen on ehdollinen Cargotecin 30.5.2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Tietyt Cargotecin suurimmat osakkeenomistajat, mukaan lukien Wipunen varainhallinta oy, Mariatorp Oy, Pivosto Oy ja Koneen säätiö, jotka omistavat yhteensä noin 41 prosenttia Cargotecin osakkeista ja noin 75 prosenttia Cargotecin äänistä, ovat ilmaisseet tukensa ehdotetulle Jakautumiselle.

Ehdotetun Jakautumisen johdosta Cargotec esittää Kalmar-liiketoiminta-alueen lopetettuina toimintoina IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen ja julkaisee oikaistut taloudelliset tiedot vuosineljänneksittäin tilikaudelta 2023. Oikaistut taloudelliset tiedot muodostavat Cargotecin vertailutiedot, joissa Kalmar-liiketoiminta-alue on esitetty lopetettuina toimintoina.

IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettujen toimintojen tulos esitetään konsernin tuloslaskelmassa erillään jatkuvien toimintojen tuotoista ja kuluista. Vertailukaudet on oikaistu vastaavasti. Konsernitasetta ei ole oikaistu. Esitettyihin lopetettuihin toimintoihin on sisällytetty Kalmar-liiketoiminta-alueeseen suoraan liittyvä liikevaihto ja kulut sekä muut jatkuviin toimintoihin liittyvät tuotot ja kulut, joiden ei odoteta jatkuvan Jakautumisen jälkeen tai joilta olisi vältytty ilman Jakautumista. Tästä johtuen Cargotecin jatkuvina ja Kalmar-liiketoiminta-alueen lopetettuina toimintoina esitetyt taloudelliset tiedot eivät kuvasta kummankaan liiketoiminnon aiempaa tai tulevaa kannattavuutta erillisinä itsenäisinä toimintoina ennen Jakautumista tai sen jälkeen.

Tässä tiedotteessa esitetyt oikaistut taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Cargotecin tiedote 4.4.2023

Cargotec on tehnyt määritelmämuutoksen käyttämäänsä vaihtoehtoiseen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnuslukuun ja julkaisee uuden määritelmän mukaiset luvut vertailukausille 2020, 2021 ja 2022.

Vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteessa kerrotun mukaisesti Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023 alkaen. Uuden määritelmän mukaan laskettu vaihtoehtoinen tunnusluku sisältää myös liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat 16 miljoonaa euroa vuonna 2022. Eristä 1 miljoonaa euroa kohdistui Kalmariin, 3 miljoonaa euroa Hiabiin ja 12 miljoonaa euroa MacGregoriin. Vertailuluvut on laskettu uuden määritelmän mukaisesti, joka vastaa ennen vuoden 2021 muutosta käytössä ollutta määritelmää1.

Vuoden 2023 näkymät ennallaan
Cargotec toistaa 2. helmikuuta 2023 annetut näkymät ja arvioi sen ydinliiketoimintojen2 vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2022 (384 miljoonaa euroa) ja MacGregorin vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan positiivinen (-47 miljoonaa euroa).3

1) Katso 29. maaliskuuta 2021 julkaistu pörssitiedote.
2) Ydinliiketoiminnat = Cargotec poislukien MacGregor ja Kalmarin raskaat nosturit. Sisältää konsernihallinnon ja tukitoimintojen kulut.
3) Vuoden 2023 näkymät eivät sisällä lopetettavan Kalmarin raskaiden nostureiden liiketoiminnan vertailukelpoista liikevoittoa.

Uuden määritelmän mukaiset luvut vertailukausilta ovat tilintarkastamattomia.

Cargotecin tiedote 29.3.2021

Cargotec on tehnyt määritelmämuutoksen käyttämäänsä vaihtoehtoiseen tunnuslukuun vertailukelpoinen liikevoitto ja julkaisee uuden määritelmän mukaiset luvut vertailukaudelle 2020.

Tilinpäätöstiedotteessa 2020 kerrotun mukaisesti Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen tunnusluvun vertailukelpoinen liikevoitto määritelmää 1.1.2021 alkaen 3.12.2020 julkaistussa sulautumisesitteessä käytetyn määritelmän mukaiseksi. Uuden määritelmän mukaan laskettu vaihtoehtoinen tunnusluku ei sisällä vertailukelpoisuuteen merkittävästi vaikuttavien erien lisäksi liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat 23 miljoonaa euroa vuonna 2020. Eristä 10 miljoonaa euroa kohdistui Kalmariin, 2 miljoonaa euroa Hiabiin ja 11 miljoonaa euroa MacGregoriin.

Cargotec toistaa 4.2.2021 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2020 (227* miljoonaa euroa).

*Tilinpäätöstiedotteessa 4.2.2021 julkaistu uuden määritelmän mukainen vertailukelpoinen liikevoitto 228 miljoonaa euroa on täsmennetty 227 miljoonaan euroon.

Uuden määritelmän mukaiset luvut vertailukaudelta ovat tilintarkastamattomia.

Cargotecin tiedote 28.3.2018: 

Cargotec soveltaa uusia IFRS 15- ja IFRS 9 -laskentastandardeja sekä IFRS 2 -standardin muutoksia 1.1.2018 lähtien. Cargotec tiedottaa siirtymäoikaisujen taloudellisista vaikutuksista liittyen IFRS 15:n, IFRS 9:n sekä muuttuneen IFRS 2:n käyttöönottoon ja julkaisee vertailukauden 2017 oikaistut luvut IFRS 15:n takautuvan käyttöönoton johdosta. Cargotec on myös yhdenmukaistanut laite-, huolto-, ja ohjelmistoliiketoimintojen määritelmiä vuoden 2018 alusta ja antaa oikaistut vertailukauden 2017 luvut raportointisegmenteille.

IFRS 15:n käyttöönotto alensi vuoden 2017 liikevaihtoa 30,3 miljoonaa euroa, josta Kalmarin osuus oli 25,2 miljoonaa euroa, Hiabin 0,1 miljoonaa euroa ja MacGregorin 5,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja aleni 4,6 miljoonaa euroa, josta Kalmarin osuus oli 3,6 miljoonaa euroa, Hiabin 0,1 miljoonaa euroa ja MacGregorin 1,0 miljoonaa euroa.

Cargotec vahvistaa 8.2.2018 julkistetut näkymät vuodelle 2018: liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2017 (258,6 miljoonaa euroa, IFRS 15 -oikaistu). Aiempi vuoden 2017 vertailuluku liikevoitolle ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 263,2 miljoonaa euroa.

Uusien laatimisperiaatteiden käyttöönotto kasvatti Cargotecin avaavan taseen 2018 omaa pääomaa 3,5 miljoonaa euroa sisältäen seuraavat oikaisut:

  • IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista, otettiin käyttöön takautuvasti standardin sallimia siirtymähelpotuksia soveltaen. IFRS 15:n käyttöönotto aiheutti muutoksia myyntituottojen kirjaamisajankohdassa tiettyjen tuotteiden osalta. Näiden muutosten takautuvaan käyttöönottoon liittyvät oikaisut kasvattivat Cargotecin avaavan taseen 2017 omaa pääomaa 1,3 miljoonalla eurolla ja alensivat tilikauden 2017 voittoa 3,7 miljoonalla eurolla.
  • IFRS 9, Rahoitusinstrumentit, otettiin käyttöön ei-takautuvasti standardin sallimia siirtymähelpotuksia soveltaen. IFRS 9:n käyttöönotto kasvatti luottotappiovarausta alle 90 päivää yliaikaisten saatavien osalta, joista Cargotec ei aiemmin kirjannut yleistä luottotappiovarausta. Lisäksi tiettyihin lainasaataviin tehtiin luottotappiovaraus IFRS 9:n käyttöönoton yhteydessä. Nämä siirtymäoikaisut vähensivät Cargotecin avaavan taseen 2018 omaa pääomaa 1,6 miljoonalla eurolla.
  • Muutokset IFRS 2 -standardiin, liittyen osakeperusteisten maksujen luokitteluun ja arvostamiseen, otettiin käyttöön ei-takautuvasti. Muutosten käyttöönoton johdosta osakepalkkiojärjestelyt, jotka maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen nettomääräisesti osakkeina, kirjataan kokonaisuudessaan osakkeina selvitettävinä järjestelyinä huolimatta siitä, että Cargotec maksaa verot rahana palkkionsaajien puolesta. IFRS 2 -muutosten käyttöönotto kasvatti Cargotecin avaavan taseen 2018 omaa pääomaa 7,5 miljoonalla eurolla.

Yllä esitetyistä siirtymäoikaisuista annetaan lisätietoa Cargotecin vuoden 2017 Taloudellisen katsauksen osiossa Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet.

Yhdenmukaistettujen laite-, huolto- ja ohjelmistoliiketoimintojen määritelmien johdosta vuoden 2017 laiteliiketoiminnan liikevaihdosta oikaistiin huoltoliiketoiminnan liikevaihtoon 32,8 miljoonaa euroa, josta Hiabin osuus oli 16,2 miljoonaa euroa ja MacGregorin 16,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 ensimmäinen, 24. huhtikuuta julkaistava osavuosikatsaus laaditaan uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Oikaistut taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

__________________ 

Cargotecin ulkoisessa taloudellisessa raportoinnissa käytetään 1.1.2013 alkaen seuraavia raportointisegmenttejä: MacGregor (Marine 31.12.2012 asti), Kalmar (Terminals 31.12.2012 asti) ja Hiab (Load Handling 31.12.2012 asti).
Lisäksi Bulk Handling -liiketoiminta siirrettiin MacGregor-liiketoiminta-alueesta Kalmar-liiketoiminta-alueeseen 1.1.2013 alkaen. Vuosien 2011 - 2012 segmenttitiedot on oikaistu vastaavasti.

__________________ 

Lokakuussa 2011 Cargotec ilmoitti suunnitelmistaan vauhdittaa strategisten hankkeiden toteutusta muuttamalla toimintamalliaan. Industrial & Terminal -liiketoiminta-alue jaettiin 1.1.2012 alkaen kahdeksi uudeksi liiketoiminta-alueeksi: Terminals ja Load Handling. Cargotecin Supply-organisaatio jaettiin osaksi uusia liiketoiminta-alueita.
Liiketoiminta-alueisiin Marine ja Services ei tullut muutoksia. Cargotecin ulkoisessa taloudellisessa raportoinnissa käytetään 1.1.2012 alkaen seuraavia raportointisegmenttejä: Marine, Terminals ja Load Handling. Vertailuluvut julkistetaan ennen Q1/2012 raportointia.

__________________

Cargotec ilmoitti kesäkuussa 2009 Hiab- ja Kalmar-liiketoiminta-alueiden toimintojen yhdistämisestä. Yhdistymisen seurauksena muodostettiin kaksi liiketoiminta-aluetta: Industrial & Terminal, joka sisältää aikaisemmat Hiab- ja Kalmar-liiketoiminta-alueet, ja Marine, joka sisältää aikaisemman MacGregor-liiketoiminta-alueen.

Konsernin taloudellisessa raportoinnissa on 1.1.2010 alkaen kaksi raportointisegmentttiä: Industrial & Terminal ja Marine. Näistä raportointisegmenteistä Cargotec julkistaa tiedot vuosineljänneksittäin saaduista tilauksista, tilauskannasta, liikevaihdosta, liikevoitosta sekä henkilömäärästä. Kolmas liiketoiminta-alue, Services, sisältyy taloudellisessa raportoinnissa näihin kahteen raportointisegmenttiin, mutta sen liikevaihto raportoidaan erikseen kuten aiemminkin. 

Segmenttiraportoinnin lisäksi Cargotec julkistaa edelleen vuosineljänneksittäin liikevaihdon ja henkilömäärän maantieteellisten alueiden mukaisesti, jotka ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Amerikat sekä Aasian ja Tyynenmeren alue.

Vuoden 2010 ensimmäinen, 29.4.2010 julkaistava osavuosikatsaus, laaditaan uusien raportointisegmenttien mukaisesti. Raportointisegmentteihin perustuva taloudellinen raporointi vuosilta 2007-2009 on muutettu uudistusta vastaavaksi. Vertailuluvut löytyvät oheisssa olevan linkin kautta.

Mitä mieltä olet sivustosta?